เรือ ศ

Diposting pada

พ ศ 2486 เร อรบไทย 1943 Un Croiseur Thailandais Photos De La Thailande D Autrefois เร อ สงคราม

เร อหลวงพลายช มพล หน งใน ๔ เร อดำน ำของราชนาว ไทย เท ยบท าในแม น ำเจ าพระยา เม อป พ ศ 2503 เร อ ประเทศญ ป น ภาพ

ประว ต ศาสตร ไทยและเทศ ภาพเก าในอด ต ชาวจ นผ รอดช ว ตจาก Titanic จำนวนหกคน และถ กล มเล อนไปอย างส นเช ง เหต การณ เร อ Titanic จม ประว ต ศาสตร เร อ ทฤษฎ ส

เกร ดประว ต ศาสตร ๑๐๘ ป เร อพระท น งส พรรณหงส ส วรรณหงส ทรงพ ห อย งามชดช อยลอยหล งส นธ เพ ยงหงส ทรงพรหม น การถ ายภาพท วท ศน ว จ ตรศ ลป ศ ลปะไทย

ภาพประว ต ศาสตร กระบวนพย หยาตราชลมารค คร งแรกในร ชกาลท ๙ ในการฉลอง 25 พ ทธศตวรรษ เม อ 14 พฤษภาคม พ ศ 2500 ซ งคร งน สำน กราชว งให เ ภาพหายาก ภาพ พฤษภาคม

พลเร อตร กนก นพค ณ ผบ หมวดเร อดำน ำคนแรกในประว ต ศาสตร สยาม ประว ต ศาสตร อด ต ศ ลปะการต อส

เสด จพระราชดำเน นจากประเทศสว ตเซอร แลนด น ว ต พระนคร ในว นท 24 ม นาคม พ ศ 2493 โดย ร ล ศร อย ธยาเป นเร อพระท น งทรง ม นาคม

ป กพ นโดย ศน ตสา ใน Catamaran

ภาพถ ายความเป นไทยในอด ต ภาค 2 Pantip ก วยเต ยวเร ออน เสาวร ย 2521 การท องเท ยว ประว ต ศาสตร โบราณ อด ต

ร ปภาพท เก ยวข อง เร อสำราญ

เร อพระท น งมหาจ กร จอดหน าว ดอร ณ Royal Yacht Bangkok Thailand Siam ประว ต ศาสตร ภาพหายาก เร อ

ทหารเร อน วซ แลนด ขณะกำล งฝากท องก บแม ค าชาวไทยท พายเร อ ขายอาหารคร งท เคยแวะผ านมาเม องไทยเม อป พ ศ2509

แต งเต มส ส นให ว นวาน งานลงส ภาพเก าขาวดำในอด ต เร อใบในคลองร งส ต ปท มธาน ป พ ศ 2478

ภาพวาดร ปเร อหลวงคร งสม ยกร งศร อย ธยา ปรากฏอย ในหน งส อท ราชท ตฝร งเศสค อ ม เดอ ลาล แบร บ นท กไว ค อ Du Royaume De Siam เม อคร งเด นทางมาเจร ญส มพ นธไ ไทย

ภาพประว ต ศาสตร กระบวนพย หยาตราชลมารค คร งแรกในร ชกาลท ๙ ในการฉลอง 25 พ ทธศตวรรษ เม อ 14 พฤษภาคม พ ศ 2500 ซ งคร งน สำน กราชว งให เร ยกว าเป ภาพหายาก ภาพ

เร อหลวงว ร ณ ๑ ใน ๔ ของเร อดำน ำของไทย ข นปกหน งส อ ศร กร ง ฉบ บว นท 3 กรกฎาคม 2481 ในการเด นทางมาถ งพระนคร เม อว นท 29 ม ถ ประว ต ศาสตร ภาพ อาว ธ

ร5 เสด จประพาสต น ป 2447 2451 รศ 123 รศ 127 ประว ต ศาสตร ว นเทจ

เร อโดยสาร คลองร งส ต พ ศ ๒๕๐๒ อด ต ย อนย ค การถ ายภาพ

เร อกลไฟ จ นทบ ร บางกอก Chantaboon Bangkok Steamboat แม น ำเจ าพระยา Chao Phraya River กร งเทพมหานคร พระนคร Bangkok ถ ายเม อป ค ศ 1 กร งเทพมหานคร ภาพ

ป กพ นในบอร ด เม องไทยในอด ต

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *