จดหมาย คําที่ใช้กับพระสงฆ์

Diposting pada

๔พระสงฆทวไป ใหใชคำสภาพ ยกเวนคำบางคำทจำกดใชแตพระสงฆเทานน. การสอสารกบพระ การเขยนหนงสอหรอจดหมายถงพระภกษ ควรใชคาขนตนและคาลงทายอยางไร จะเปนแบบทางการหรอจดหมายสวนตว มคำเฉพาะ.

580925 สวดธ มมจ กก ปปว ตตนส ตร V ภาพพ ทธศ ลป

ความฝนยอดฮตของทกคน ฝนเหนพระ แปลวาอะไร มใครเคยเหน.

จดหมาย คําที่ใช้กับพระสงฆ์. – ถาพระสงฆนนเปนญาตกบผพด นยมใชคำพดแทนตวทานตามฐานะทเปนญาตกน เชน ใชคำแทนตวทานวา หลวงป หลวงตา หลวงพอ หลวงลง หลวง. เมอไมนานนมกระแส เอาควเราคนมา ในหมพระสงฆไทยบางสวน ทำใหเกดการถกเถยงกนในวงกวางวา พระสงฆโกนควกนตงแตเมอไหร พระ. พระสงฆ n monk syn ภกษพระภกษพระบรรพชตสงฆ.

ครองผา ครองจวร นงหม ถาใชกบพระ. ตอนท ๒ คำขนตนสรรพนามและคำลงทาย การรางหนงสอราชการหรอหนงสอการคณะสงฆ นอกจากจะใชถอยคำในขอความ ใหเหมาะสมแลว ยงจะตอง. คำศพยอนๆทใชในพทธศาสนากบพระภกษ เจรญพระพทธมนต ใชในการนมนตพระภกษเกยวดวยงานมงคล ถานมนตเกยวดวยงานศพ พงกลาว.

1ทกทายเชน สวสดครบ 2ขอใหทานงดบางอยางเชนขอ. พระคณเจา ใชกบ พระภกษทเคารพนบถอ มกนยมใชสำหรบคฤหสถทมยศตำแหนงสงหรอมอายมากกวาภกษทตนเรยก หรอใชในเวลาทำพธ. พระภกษสงฆทวไปใช คำขนตน นมสการ สรรพนาม ทาน ผม – ดฉน คำลงทาย ขอนมสการดวยความเคารพ.

เขยน กำหนด เชน พระพรหมไดลขตชวตไวแลว. ขาว โกนควโกนผม ถอศล แมชกเรยก ชตน พระสงฆท. การใชคำพดกบพระภกษทรงสมณศกด ทผดกนมากคอชนสมเดจพระราชาคณะเหนจะเปนเพราะมคำวา สมเดจ นำหนาจงเขาใจวาตองใชคำราชา.

คำสรรพนามราชาศพท คอ คำแทนชอทจำแนกใชตามชนของบคคล ซงถอวา มฐานนดรศกดตางกน ตามประเพณนยม จงตองบญญตคำใชให. เพอความเหมาะสมสำหรบคำหรอประโยคทควรใชถวายความอาลยตอการมรณภาพของพระสงฆ จาก นาวาเอกทองยอย แสงสนชย.

Thai Temple Standoff Thousands Refuse To Leave Standoff Temple Thai

Youtube

ว นธรรมช ย หลวงพ อธ มมชโย ว ดพระธรรมกาย

เท ยวไป เข ยนไป เร องสมม ต

การอธ ษฐานจ ตด อย างไร Mydailies

คำราชาศ พท และคำส ภาพ ช นประถมศ กษาป ท ๕ แบบฝ กห ดคำราชาศ พท สำหร บพระ ภ กษ สงฆ วอลเปเปอร ด สน ย สม ดออร แกไนเซอร แฟนพ นธ แท

พ อของฉ น

ร ปภาพ คำคม คำคมความส มพ นธ คำคมความร ก

ค าสอนพระพ ทธเจ า ศาสนาพ ทธ คำสอนพระพ ทธเจ า จดหมายน อย ต นฉบ บพระล ข ตเก กรณ พระธ มมชโย ว ดพระธรรมกาย ต แผ โดยเจ าค ณเบอร ล น คำสอนพระพ ทธเจ า ศาสนาพ ทธ

Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q Tbn And9gctl1nvltjbxuv0z57anuxtbutvatd0b13sp Ecnooo Usqp Cau

Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q Tbn And9gcsydaej7o0qyh5bzxgrpfhqe Qte7 8oag8yvhmsghgdq5m2 W5 Usqp Cau

48 พรรษาแห งการบวชอ ท ศช ว ต ว นครบรอบ

ถ าชาวพ ทธท วไทย ท วโลกท กคนได สวดมนต บทธรรมจ กร จะเก ดอะไรข นก บโลกน

Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q Tbn And9gcsydaej7o0qyh5bzxgrpfhqe Qte7 8oag8yvhmsghgdq5m2 W5 Usqp Cau

แซย ดพระอ ป ชฌาย

เพลงต นไม ของพ อ เวอร ช นภาษาจ น หงหล าวซ อ Official Version กำล งใจ

ท องเท ยวใต ส แดนธรรม สาระธรรมอ นอ ดม ภาพประกอบ พ ทธวจน พ ทธพจน คำสอนจากพระโอษฐ นครศร ธรรมราช ช ด พ ทธพจน ๑ คำคมปราชญ เปร อง ภาพประกอบ คำคม

Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q Tbn And9gcrkjxuxskfdh Wbwjr Wqg Slqha4sbyc1r2cz3zqs Usqp Cau

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *