รถจักรยานยนต์ทะเบียนขาด 5 ปี

Diposting pada

รถทกคนทจะตอทะเบยน ตองตรวจสภาพรถดวยทกครง เมอรถถงเกณฑทกำหนด ดงน. รถเกาทมเลขทะเบยนเปนเลขทะเบยนรนเกา เชน กท-00001 กทจ-0001 เปนตน ซงรถดงกลาวตองเปลยนทะเบยนรถใหมเมอมการนำมาเสยภาษประจำป.

ป กพ นในบอร ด Motorcycle Yamaha มอเตอร ไซค ม อสอง

มา 5 ปครบ.

รถจักรยานยนต์ทะเบียนขาด 5 ปี. เกรนกอนเลยนะครบ ผมขบเวฟ110i รถผมปายทะเบยน กทม แตผมอยสมทรสาคร ซอมาได4ป นนคอตงแตซอมากไมเคยไปตอภาษ ตอทะเบยนเลยสก. – รถเกาทมเลขทะเบยนเปนรนเกา เชน กท-00001 กทจ-0001 เปนตน ซงรถคนดงกลาวตองเปลยนทะเบยนรถใหมเมอมการนำไปเสยภาษประจำป. รถเกาทมเลขทะเบยนเปนเลขทะเบยนรนเกา เชน กท-00001 กทจ-0001 เปนตน ซงรถดงกลาวตองเปลยนทะเบยนรถใหมเมอมการนำมาเสยภาษประจำป.

ขาดตอ 3 ป กรมขนสงปรบ. รถจดทะเบยนใหม ปายแดง รถจดทะเบยนสะสม สถตการดำเนนการเกยวกบทะเบยนและภาษรถ. รถทสามารถตอทะเบยนไดทะเบยนตองขาดไมเกน 3 ป ซงถาเราปลอยใหรถขาดการตอทะเบยนเกน 3 ป จะโดนแจงจอด โดยมจดหมาย.

วธนบกนบตงแตวนจดทะเบยน ลบดวยปปจจบน ถาไมเกน 7 ปกไมจำเปนตองไปตรวจสภาพขามขนตอนการตรวจไปไดเลย กรณทรถยนตมอาย. พรบรถยนตขาด หรอ พรบรถจกรยานยนตขาด หมดอาย สามารถขาด. คาปรบ พรบ มอเตอรไซค รถจกรยานยนต ขาด 1-2 ป เสยเทาไหร.

เมอ ขาดตอภาษรถยนต 3 ป เจาของรถยนตจะตองคนแผนปายทะเบยนรถ พรอมเลมทะเบยนรถ มาใหทางราชการบนทกการระงบทะเบยนภายใน 30 วน. ในการไปตดตอกบสถานตรวจสภาพรถใหเจาของรถนำรถและสมดคมอทะเบยนรถไปแสดง หากผลการตรวจสภาพปรากฏวา รถอยในเกณฑผานการตรวจสภาพ สถาน. ในกรณทะเบยนทใชไมถกยกเลก เปนกรณทคณขาดตอทะเบยนประจำปรวมกนไมเกน 3 ป นบตงแตการตอทะเบยน.

รถขาดตอกปกตาม จะเสยภาษของเกาแค 3 ปคาปรบเดอนละบาท ปท 3 คาภาษ 100 บาท คาปรบ 36 บาท. ตอใบขบข 5 ป เปน 5 ป ใชเอกสารอะไรบาง. เจาของรถ ไมไดไปจายภาษรถยนตจนขาดเกน 3 ป ทำใหทะเบยนรถยนตถกระงบทนท carro ขอแนะนำ 3 ขนตอน ใหรถคณตอภาษได ใชงานไดอยางสบายใจ.

100 ใชรถไมเสยภาษประจำปภายในเขตทกำหนด ตำรวจจบไดปรบ. ขาดตอภาษเกน 3 ป ทะเบยนจะถกระงบ จะทำธรกรรมอะไรไมไดเลย ตองทำอยางไร คลก.

มอเตอร ไซค ม อสอง Kawasaki Z125 ป 2016 รถ5เด อน ไมล 1800 กม เอกสารครบพร อมโอน Smokybike กร งเทพมหานคร

N Max รถบ าน ใช น อย สภาพเด มๆ ท ายไม หอน ภาษ ไม ขาด ว ง9000 กลางป 61 รถบ าน มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

ขาย ขาย Ts100 2ห วเท ยนทะเบ ยนโอนภาษ ขาดป 48 รถทำเคร องช ดใหญ มาแล วคร บจบๆ ราคา 21000 บาท

ร าน Pudfunshop C70 C90 C100 Honda C Honda C70 C50 C90 C100 Jx110 C65 C95 C92 Honda Classic มอไซค คลาสส ค ราคาถ ก ร บประก นสวยงามท กค น ร า มอเตอร ไซค ธงชาต

ป กพ นในบอร ด Motorcycle Yamaha มอเตอร ไซค ม อสอง

มอเตอร ไซค Stallions Centaur Classic Limited Smokybike มอเตอร ไซค

ป กพ นในบอร ด Motorcycle Yamaha มอเตอร ไซค ม อสอง

เร อง การขอจดทะเบ ยนรถ ท ภาษ ขาดเก น 3 ป ท ขนส ง เด นเร องด วยตนเอง

R 3 ส น ำเง น รถป 2018 ไมล 4 900 โล รถสวยสภาพด พร อมซ ง ม เล มทะเบ ยนพร อม ส น ำเง น มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค Aerox 155 ส ดำเหล อง ร น R Version รถป 2017 ว ง 4 600 โล ใช มา 5 เด อนเท าน น ร นใหม ล าส ด Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค ม อสอง ขายล กเด ยว Cbr150r ห วฉ ด สวยๆ ป 2557 ส งได Smokybike

มอเตอร ไซค Demon Gr โฉม2019 ส ใหม รถใสมาก ม อเด ยว สภาพพร อมใช ก ญแจ2ดอก ว ง6000 ป 62 Smokybike มอเตอร ไซค รถบ าน กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค ป 2018 ใช เพ ยง 5พ นkm ลดราคา Gpx Demon 150 Gr คร บ Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

Ducati Monster 696 มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค Demon 150 Gr รถปลายป 2018 ส ขาว ร น Luxury รถสวย พร อมใช สภาพสวย เด มๆ ท งค น Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร ส ขาว

มอเตอร ไซค Yamaha Aerox 155 Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค Honda Pcx 150 2017 รถว ง 2xxx รถแค 7 เด อน ประก นรถหายเหล อ 5 เด อน Smokybike มอเตอร ไซค ส น ำเง น

ป กพ นในบอร ด Motorcycle Yamaha มอเตอร ไซค ม อสอง

มอเตอร ไซค N Max 155 Cc ส แดงเทา ไมล 9 100 โล รถสวยสภาพด พร อมใช งาน เล มทะเบ ยนพร อม Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *