จดหมายกิจธุระ ย่อหน้า

Diposting pada

กอนอนเรามาทราบถงประโยชนของจดหมายกจธระกนกอน จดหมายกจธระมประโยชนคอ สามารถชวยแจงขอความบางอยาง ทไมสามารถพดจากน. ชอเตมของผเขยนจดหมาย พมพอยในวงเลบ ตองมคำนำหนาชอเสมอ.

การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก มาด ต วอย างจดหมายถ งเพ อนก นส บ ตรคำ ภาษา ความร

การเขยนจดหมาย จดหมาย เปนการตดตอสอสารดวยการเขยนทในปจจบนยงคงไดรบความนยม โดยเฉพาะการตดตอกจธระระหวางหนวยงานตางๆ.

จดหมายกิจธุระ ย่อหน้า. ขนตนวา ดวย เนอง เนองจาก. ปแบบหนงทใชตดตอระหว างกนในวงธ รกจ. รปแบบของจดหมายกจธระ รปแบบของจดหมายกจธระมลกษณะเหมอจดหมายทวไป ประกอบดวยสวนส าคญ ๓ สวน คอ ๑.

๒เขยนจดหมายกจธระได ๓มมารยาทในการเขยน ใบงาน เรอง การเขยนจดหมายกจธระ หนวยท ๓ พาทสมพนธ. จดหมายกจธระ เปนจดหมายตดตอธรกจ มรปแบบการเขยนคอนขางเปนทางการ สามารถใชเปนหลกฐานทางกฎหมายและเชอมสมพนธทางธรกจ อก. จดหมายสมครงาน จดหมายธรกจตางๆ เปนตน 2.

ใชกระดาษขนาด 85 นว คณ 11 นว และใชหนาเดยว หากไมพอใหตอแผนทสองโดยมขอความทคางมาจากหนาแรกอยางนอย 2 บรรทด 1 ยอหนา. เปน เนอหาสาระหลกของจดหมาย มกม ๒ ยอหนา หากเนอหาจดหมายมความยาวอาจ ม ๓ ยอหนา. Preview this quiz on Quizizz.

ตองม ๒ ยอหนาแรกบอกสาเหตในการเขยนจดหมาย ยอหนา ๒ บอก. ตอมาเปนสวนของเนอหาจดหมาย ใหยอหนาเขาไปเลกนอย แลวเรมเขยนวาเราตองการลาอนเนองมาจากสาเหตอะไร เจบปวย หรอลากจไปทำ. Professional Development – KG.

ค าขนตน จะใชค าวา เรยน ตามดวยชอและนามสกล หรอตามดวยต าแหนงของผรบจดหมายก. ขอความ ยอหนา ๑ เนองจากนกเรยนของขาพเจา ซงเปนนกเรยน. สวนตางๆ ของจดหมายกจธระ ตอ ๕.

ตวอยาง จดหมายกจธระ ตวอยาง จดหมายสวนตว โรงเรยนโนนสงศรธาน อโนนสง จนครราชสมา 30160 ๑๕ มถนายน ๒๕๕ การเขยนจดหมายเชงกจธระ.

การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก มาด ต วอย างจดหมายถ งเพ อนก นส บ ตรคำ ภาษา ความร

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *