รถบัสเชียงใหม่ ฝาง

Diposting pada

รถบสทกชนดอาจมการเปลยนแปลงเวลาออกกอนหรอหลงกำหนดไมเกน 10 นาท ทงนขนอยกบจำนวนผโดยสารและสภาพการจราจร เชนกำหนดเดม 1020. ทก 30 นาท เทยวสดทาย 1730 น.

รถต สาย 152 เช ยงใหม ลำปาง ด วน

ตว รถบส สำหรบ กรงเทพ – ฝาง จะตกราคา thb 762 บาท.

รถบัสเชียงใหม่ ฝาง. 1 เลยคะ จากตวเมองเชยงใหม ไปขนรถเมลสสมสายเชยงใหม-ทาตอน ทขนสงชางเผอกนะคะ ถาลงทปากทางขนอางขาง คารถคนละ 80 บ. 16K likes 2 talking about this. สำนกงานฝาง 2 หม 4 ถนนโชตนา ตำบลเวยง อำเภอฝาง จงหวดเชยงใหม โทรศพท.

รถบสมาตรฐาน vip ม1ก เสนทางเชยงใหม-เชยงราย จะไมจอดแวะรบผโดยสารระหวางทาง. เมอไดรถเรยบรอยแลว กเตรยมเดนทางมงหนาสอฝางกนเลย จากสนามบนเชยงใหม ไปฝางจะใชเวลาเดนทางประมาณ 2-3 ชวโมง ขนอยกบสภาพ. รถบส จาก ฝาง เชยงใหม.

เวยงพงคบส ไดเปดบรการเสนทาง กรงเทพฯ-เชยงใหม กบรถมาตรฐานซเปอร วไอพ 20 ทนง ทหรหราราวเฟรสคลาส พรอมฟงชนการ. บรการรถโดยสารจาก ฝาง ไป เชยงใหม ชมความงาม ณ ฝาง อาท ฮโนกแลนด บานญปนเชยงใหม อางเกบนำหวยตงเฒา ทองเทยววถชวตเกษตรกร. จากควรถชางเผอกไปฝางแนะนำ 2 แบบ แบบทไมทรมานสงขารจนเกนไป 1.

ตารางเวลาเดนรถบส เรมใหบรการระหวางวนท 15 – 20 พฤษภาคม 2563เชยงใหม ฝาง. รถบสสสมคารถ 80 บาท 2. รถ v-class จะไมแวะจอดรบผโดยสารระหวางทาง เชยงใหม-แมสาย เสนทาง 619.

รถตโดยสารปรบอากาศ สาย 1231ก เสนทาง เชยงใหม – ฝาง เวลาเดนรถ เทยวรถ รวมขอมลรถตและรถมนบสโดยสารทว. รถโดยสารสสม เชยงใหม -ฝาง เทยวแรก 530 น. มาดตารางเดนรถ ราคาตว เวลารถออก ททางแอดมนลองคนหาเทยวรถจากระบบจองตวรถทวรออนไลน เสนทาง กรงเทพ หมอชต 2 จดจอด อฝาง.

รถตโดยสารปรบอากาศ สาย 675 เชยงราย-ฝาง ผประกอบการ บรษท ไทยพฒนกจขนสง จำกด รถตบลไนนบายกรนบส. รถตโดยสารปรบอากาศ สาย 152 เชยงใหม-ลำปาง ดวน ผประกอบการ บรษท ไทยพฒนกจขนสง จำกด รถตบลไนนบายกรนบส.

รถต สาย 106 ลพบ ร ตาคล

รถต สาย 675 เช ยงราย ฝาง

ส ราษฎร ธาน เหน อคลอง กระบ

รถต ฉะเช งเทรา ชลบ ร

รถต สาย 739 ช วงนครศร ธรรมราช ตะก วป า

รถต สาย 510 บ ร ร มย ตาพระยา

รถต สาย 614 ลำปาง ลอง แพร

รถต สาย 318 ชลบ ร ระยอง บ านเพ สายใหม

รถต สาย 471 ราชบ ร สม ทรสาคร ค วน ำหวาน

รถต สาย 733 นครศร ธรรมราช กระบ

รถต สาย 273 ราชส มา บ ร ร มย

น วว ร ยะยานยนต ท วร จองต วรถท วร ออนไลน

รถต สาย 443 ช วงกระบ หาดใหญ

รถต สาย 665 นครสวรรค ท งสน น ลานกระบ อ และ นครสวรรค ทรายทองว ฒนา ท งทราย

รถต สาย 555 ม กดาหาร นครพนม ว ทยาทรานสปอร ต

รถต สาย 657 นครสวรรค ส โขท ย

รถต สาย 596 ช วงแยกขอนแก น ภ เว ยง อ ทยานแห งชาต ภ เว ยง เว ยงเก า

รถต สาย 740 นครศร ธรรมราช พ ทล ง หาดใหญ ค วนครทอง

รถต สาย 114 นครสวรรค กำแพงเพชร

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *