จดหมาย วิธี เขียน จ่าหน้า ซอง สี น้ํา ตาล ราชการ

Diposting pada

ซองไปรษณย พลาสตก กาวในตว ทานอาจจะยงไมทราบถงการเขยนจาหนาซองจดหมาย วามวธการอยางไรบาง และตองเรมจาก. Page 1 of 1.

Pin On พวงก ญแจ

ในการเขยนหนงสอตางๆ เชน หนงสอราชการ บางครง ใชคำวา.

จดหมาย วิธี เขียน จ่าหน้า ซอง สี น้ํา ตาล ราชการ. อานตอ 31 กค62. วธปฏบตในการจาหนาซองหนงสอราชการ ม 2 กรณ คอ 1. การเขยน จากการเขยนขนตอนวธแบบบรรยายความ ใชภาษาองกฤษทว ๆ ไป ขนตอนวธการสงจดหมาย จาหนาซองจดหมาย ใส.

ซองเอกสาร สนำตาล จาหนา ขยายขาง ซองกนกระแทก ซองบบเบล ซองกนกระแทก ซองกระดาษซองบบเบล. การเขยนจดหมายเชญวทยากร และ ตวอยางจดหมายเชญวทยากร พรอม ดาวนโหลด ทงไฟล Word doc หรอ ไฟล PDF pdf นำไปใชไดทนท จดหมาย เชญ วทยากร. รบกวนดวยคะ จะจาหนาซองจดหมายประมาณพนซอง การดแตงงานอะคะ ทำยงไงใหเรวคะ ไมอยากมานงพมพ ปรนท พมพ ปรนท ทละชอ Word หรอ Powerpoint.

ผลตจากกระดาษดราฟท KA เนอเรยบหนา พมพตราครฑสดำ ดานบนซายของซอง ฝาขนาน มแถบกาว ปดผนกแนนสนท เพยงใชนำลบ เหมาะสำหรบใสเอกสาร. เนอหารายการ TH SarabunPSK ปกต 36pt สดำ ชดซาย Bullet แบบกลมสนำเงน. ผสง กลมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปลาปาก อปลาปา การจาหนาซองหนงสอราชการdoc Loadin การพมพซองจดหมาย หนาซองจดหมาย.

ซองไปรษณย ซองกระดาษ ซองจดหมาย มกาวในตว. การพมพซองจดหมาย การจาหนาซอง วธปฏบตในการจาหนาซองหนงสอราชการ ม 2 กรณ คอ 1. โดยมขนตอนในการเขยนจาหนาซองจดหมาย และพสด งายๆ ดงน ระบชอ ทอยของผฝากสงใหครบ เผอเกดเหต สงกลบกรณทสงไมได.

21 ใหสวนราชการทจดสงหนงสอทางไปรษณย ระบชอสวนราชการหรอหนวยงานและสถานทตงไวบรเวณมมบนซายดานจาหนา ใตครฑ และเหนอ. แบบการจาหนาซอง สงไปรษณย การพมพซองจดหมาย หนาซองจดหมาย ประกอบดวย 2 สวนตอไปน 1. กรณทสวนราชการเปนผจดสงหนงสอเอง โดยใชสมดสงหนงสอหรอมใบรบแนบ ตดไป.

1การใชคำขนตน คำลงทาย ในหนงสอราชการ และคำทใชในการจาหนาซอง ตามระเบยบฯ สารบรรณ พศ2526. หวเรองใชฟอนต TH SarabunPSK หนา 45pt สนำเงน กงกลาง 2. มจาหนาสนำตาลทอง KA กลองไปรษณย ขนาด Kerry.

เป ดร านค าออนไลน ฟร Lnwshop เป ดร านค าออนไลน ฟร ม เว บขายของง ายๆ ด วยเทพช อป แฟช นผ หญ ง

รวมเทมเพลต ต วอย าง พ นหล ง Powerpoint สวยๆ สำหร บงานนำเสนอ 9tana Tech Channel พ นหล ง บ ตรคำ เค าโครงการนำเสนอ

แจก กรอบใบงาน ลายไทย เก ยรต บ ตร ไว ทำใบรายงาน เยอะ Dek D Com การออกแบบปก บ ตรเช ญ การออกแบบโปสเตอร

แนวข อสอบ นายช างร งว ดปฏ บ ต งาน ปวช กรมท ด น หน งส อ น กเทคน คการแพทย การเข ยน

Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q Tbn And9gcqnyhmssr Uq895onfkxldiq Ur9zr3ttyfx7z8yamjrhvyaznw Usqp Cau

Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q Tbn And9gcsfsqm Sy2lkodo3u8mj9x7h Czdrrxsmdc0wdessto7sbyouop Usqp Cau

พ เคราะห สามก ก ฉบ บอ จงเท ยน ในป 2021

Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q Tbn And9gcq Nsroshpmpe Tuwl D Agogazrukbiuxsrhtccvcw Mnqkjw8 Usqp Cau

แจก กรอบใบงาน ลายไทย เก ยรต บ ตร ไว ทำใบรายงาน เยอะ Dek D Com การออกแบบปก บ ตรเช ญ การออกแบบโปสเตอร

แนวข อสอบ น กจ ตว ทยาคล น ก โรงพยาบาลน าน การวางแผนงาน หน งส อ

ข อสอบราชการไทยท กตำแหน ง แนวข อสอบ น กว ชาการเง นและบ ญช สถาบ นส ร นธรเพ อการฟ นฟ สมรรถภาพทางการแพทย แห งชาต Tel 089 6221173 ค ณป ญญา Add Line Abbook

3

ผลการค นหาร ปภาพสำหร บ ร ปการ ต นสว สด ขาวดำ ขาวดำ Diy และงานฝ ม อ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *