จดหมาย คําราชาศัพท์ พระสงฆ์

Diposting pada

จดหมาย ภกษ สามเณร คนเลยงชาง คนโทนำ คนโทนำลายทอง ครว คลง ความคด ความตองการ ความ. พระภกษทเปนพระราชวงศ ใชราชาศพทตามลำดบชนแหงพระราชวงศ สำหรบสมเดจพระสงฆราชเจา.

คำราชาศ พท และคำส ภาพ ช นประถมศ กษาป ท ๕ แบบฝ กห ดคำราชาศ พท สำหร บพระ ภ กษ สงฆ วอลเปเปอร ด สน ย สม ดออร แกไนเซอร แฟนพ นธ แท

พระอยกา พระอยก ยา ยาย.

จดหมาย คําราชาศัพท์ พระสงฆ์. มคำวา สมเดจ นำหนาจงเขาใจวาตองใชคำราชาศพท ซงผด ความจรงแลว. คนหาคำศพท พระสงฆ แปล ไทย-องกฤษ lexitron แปลภาษาไดงาย ๆ ไดหลากหลาย พจนานกรมออนไลน ดกชนนารออนไลน คนหาคำศพท มากมาย. คำราชาศพท คอ คำสภาพทใชใหเหมาะสมกบฐานะของบคคลตางๆ จำแนกเปน 5.

คำราชาศพทหมวดเครองใช เครองใช คำราชาศพท เครองใช คำราชาศพท เสอรองทา ของเสวย ทนอน มาน มง ถาดนำชา คนโทนำ ผาอาบนำ ปน. Play this game to review Other. การใชราชาศพท 1 คำขนตน – ลงทายจดหมายถงพระภกษ 1 คำราชาศพทหมวดคำกรยาของพระสงฆ 1 คำราชาศพทหมวดเครองใช 1.

คำราชาศพท ถาแปลตามรปศพท หมายถง ถอยคำสำหรบพระราชา แตในตำราภาษาไทย วจวภาค ของพระยา อปกตศลปสาร นม กาญจนาชวะ ไดกำหนดความ. พระสมาณสาสน จดหมาย ต าหนก ทอย พระแทน ธรรมาสน. คำราชาศพทท พระภกษทเปนพระราชวงศ ใชราชาศพทตามลำดบชนแหงพระ ราชวงศ สำหรบสมเดจพระสงฆราชเจาสมเดจพระสงฆราชทเปนพระ.

เหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ และบคคล รวมทงคำราชาศพท. ขอใดกลาวถงคำราชาศพททถกตองทสด Preview this quiz on Quizizz. ๒๑ สมเดจพระสงฆราช คำราชาศพทระดบพระองคเจา ๒๒ พระสงฆ คำสำหรบพระภกษสงฆ ๓.

คาราชาศพท หมวดตางๆ เครองใช รางกาย เครอญาต คำกรยา สรรพนาม พระสงฆ. จำนวนทงหมด 33 คำสำนวน – หนา 12. คำศพยอนๆทใชในพทธศาสนากบพระภกษ เจรญพระพทธมนต ใชในการนมนตพระภกษเกยวดวยงานมงคล ถานมนตเกยวดวยงานศพ พงกลาว.

อาหาร คำสอนพระสงฆราช พระโอวาท คำสงพระสงฆราช พระบญชา จำวด. คำวา จดหมาย ทใชแกสมเดจพระสงฆราช. ใชค าส าหรบพระสงฆในการสอสารไดถกตอง ๓.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *