รถไฟฟ้ามาหานะเธอ ตัวละคร

Diposting pada

รถไฟฟา มาหานะเธอ เปนภาพยนตรไทยแนวโรแมนตก-คอมเมด ออก. 2552 กำกบโดยอดสรณ ตรสรเกษม กำกบภาพโดยจระ มะลกล ภาพยนตรนำเสนอใน.

Bloggang Com Deeplove คำคมสร างแรงบ นดาลใจ

ตวละครของเพลน ถกสานตอเปนตอนสนๆของ ซรส GTH Side Stories ในชอตอนวา รถไฟฟามาหานะเพลน ซงครส หอวงกกลบมารบเชญสนๆ โดยเรองราว.

รถไฟฟ้ามาหานะเธอ ตัวละคร. ไปพรอมกบเขาเพอหาแรพเศษซงจำเปนตอการตดาบ ตอมาเธอแอบชอบครโตะแตเธอพบวา อาสนะกบครโตะ. มาหานะเธอ โอปอล อนจด ฟง ชวตจรง. แตไมกวนทผานมา หลงจาก 2 เอพโซดแรกของ Snowpiercer ซรสตะวนตกทนำ.

สภาพจราจรในป 2552 ยงเปนปญหาหนกอกของคนกรงเทพดวยแมจะมถนน สะพาน ทางดวหม ๆ ผดขนหลายตอหลายสายผวจราจรเหลานน. รบอรน นกฆาตวจว นกฆาของแกงวองโกเลแฟมลทหวหนาแกงรนท9ปของสนะไวใจมาก ทสด เขาถกสงตวมาใหไปฝกฝนเดกหนม. รถไฟฟามาหานะเธอ คอเทพนยายสำหรบคนโสดยคปจจบน หรอ พรตต วเมน ฉบบเมองไทย เปนหนงรกโรแมนตกคอมมะด ทปลอดภย นารก สดใส.

องคประกอบทกอใหเกด รถไฟฟามาหานะเธอ ยงลงตวเหมอนสวนผสมในอาหาร ททำใหเกดเปนเมนเดด ทงดนตร ภาพ สถานท ไปจนถง ตวนกแสดง. เหมยล พเคน และเกรดทคณไมเคยเหนมา 10 ป คยเวรดสำคญสำหรบหนงเรอง รถไฟฟา มาหานะเธอมแค 3 คำคอ สาว 30 ยง. รววหนงรถไฟฟามาหานะเธอ 2009 หากคณยงคงตราตรงใจกบหนงไทยแนวความรกใส ๆ ของคนแอบรกทพยายามทำทกอยางใหไดใจเขาในอดตกคงตองนก.

รววหนง รถไฟฟามาหานะเธอ จรงแลวหนงเรองนเมอ 3-4 เดอนทผานมายงไมมใครสนใจมากนก แมจะม เคน ธระเดช เปนพระเอกกตาม คงจะเปน. คยเวรดสำคญสำหรบหนงเรอง รถไฟฟา มาหานะเธอ มแค 3 คำคอ สาว 30 ยงไมมแฟน ความรกของคนกลางวนและคนกลางคน และการจราจรในกรงเทพฯ. รถไฟฟามาหานะเธอ โอปอล อนจด ฟง ชวตจรง.

รถไฟฟามาหานะเธอ ออกฉายรอบปฐมทศนเมอวนท 13 ตลาคม พศ. 2552 โดยทมงาน นกแสดง ผบรหารเปดตวจากบนรถไฟฟาเดนลงมาพรมแดงลานดสคพเวอร ส. เพยงแควนแรกทเขาฉาย รถไฟฟา มาหานะเธอ กสามารถทำรายไดไปมากถง 151 ลานบาท ทำลายสถตรายไดสงสดในปนน แซงหนา หาแพรง ททำไปได 149.

มาหานะเธอ ไดทำสถตเปดตวในวนแรกดวยตวเลขทสงถง 151 ลานบาท เอาชนะ 5. หนงรถไฟฟามาหานะเธอ 2009 ไดสอนใหเรารวา ความรกกอเกดไดจากการเรยนร การใหเวลาในการทำความรจกกน อยดวยกนบอย ๆ ไมจำเปน. วนนชอง7 ไดเอารถไฟฟามาหานะเธอ มาฉายชวง 1820 น.

วนนชอง7 ไดเอารถไฟฟามาหานะเธอ มาฉายชวง 1820 น.

ป กพ นโดย ลล ตา โตเดช ใน Still Photo Cine โปสเตอร หน ง

A8601263 ภาพแปรอ กษรของ สวนก หลาบ หน งไทย รถไฟฟ ามาหานะเธอ ดารา น กแสดง หม แพนด า แพนด า หม

A8601263 ภาพแปรอ กษรของ สวนก หลาบ หน งไทย รถไฟฟ ามาหานะเธอ ดารา น กแสดง น กแสดง

รถไฟฟ า มาหานะเธอ โปสเตอร ภาพยนตร

รถไฟฟ า มาหานะเธอ Bts Official Trailer Bangkok Traffic Love Story Was Sponsored By Bts The Movie Includes Many Scenes Depicting Maintenance Work On The Ma

รถไฟฟ า มาหานะเธอ Bangkok Traffic Love Story One Sheet 2009 โปสเตอร ภาพยนตร หน งเต มเร อง

รถไฟฟ ามาหานะเธอ ภาพยนตร

Bangkok Traffic Love Story รถไฟฟ ามาหานะเธอ 2009 กร งเทพมหานคร ภาพยนตร โปสเตอร ภาพยนตร

Bangkok Traffic Love Story ภาพยนตร

090417ex3t1gx2ez49489z Jpg 606 863 โปสเตอร ภาพยนตร หน ง โปสเตอร หน ง

ป กพ นโดย Coolingkid ใน Still Photo Cine

รถไฟฟ า มาหานะเธอ Bangkok Traffic Love Story One Sheet 2009 ภาพยนตร โปสเตอร ภาพยนตร หน ง

Lung Meili Bangkok Traffic Love Story

ภาพช ดแรกจากภาพยนตร รถไฟฟ า มาหานะเธอ ภาพยนตร

A8601263 ภาพแปรอ กษรของ สวนก หลาบ หน งไทย รถไฟฟ ามาหานะเธอ ดารา น กแสดง น กแสดง

หล อทะล แป ง รถไฟฟ ามาหานะเธอ วอลเปเปอร

A8601263 ภาพแปรอ กษรของ สวนก หลาบ หน งไทย รถไฟฟ ามาหานะเธอ ดารา น กแสดง น กแสดง

ป กพ นโดย Movie Reviews By Joker Mdf ใน ร ว วหน ง หน งตลก เพลง

A8601263 ภาพแปรอ กษรของ สวนก หลาบ หน งไทย รถไฟฟ ามาหานะเธอ ดารา น กแสดง น กแสดง

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *