จดหมาย 1 ยอห์น

Diposting pada

14 เวลาทเขยน โดยทวไปเชอวา ยอหนเขยนจดหมายฉบบนทเมองเอเฟซส ประมาณป คศ85-95 ถงแมจะเปนการยากทจะกำหนดวนเวลาทแนนอน แตพอ. 1ยอหน11 1 1ยอหน12.

ป กพ นในบอร ด บทความหน งส อห องช นบน

อยา รก โลก.

จดหมาย 1 ยอห์น. 1 ยอหนอานคมภรไบเบลออนไลนฟร คมภรไบเบลฉบบแปล. 3 ยอหน Thai New Contemporary Bible TNCV 1 จดหมายฉบบนจากขาพเจาผอาวโส. 11 เราประกาศเรองราวเกยวกบพระวจนาตถแหงชวต ซงเปนอยแลวตงแตแรกเรม เราไดฟง เราไดเหนดวยตาของเรา เราไดเฝามอง และเรา.

ใจความสำคญของหนงสอ 1 ยอหน พระ เยซ เปน เครอง บชา ไถ บาป 1 2 การ ทำ ตาม คำ สง ของ ทาน 3-11. การวนจฉยวญญาณตางๆ ทานท 1 ทานทรกทงหลาย อยาเชอทกๆ วญญาณ แตจงพสจนวญญาณนนๆ วามาจากพระเจาหรอไม เพราะวามผเผย. ใจความสำคญของหนงสอ 1 ยอหนเนอหาในแตละบท พระเจาเปนความรก ถอยคำทใหชวต สารภาพบาป อยารกโลก ผตอตานพระครสต พลงของคำ.

1 ยอหน 21. จดหมายของนกบญยอหน ฉบบท 11 เปนหนงสอฉบบท 23 ของคมภรไบเบลภาคพนธสญญาใหม เปนหนงในเจดจดหมายสากล อนไดแก จดหมายของนกบญ. บทของพระคมภรไทย – มคำบรรยายเสยง – 1 John chapter 2 of the Thai Bible.

ยอหนมเปาหมายในการเขยนจดหมายฉบบทสามนสามอยาง ประการแรก ทานเขยนเพอยกยองและหนนใจเพอนรวมงานทรก. คำ เตอน เรอง ผ ตอ ตาน พระ ครสต. จดหมายฝากฉบบแรกของยอหนตามทชอของมนบอกไวถกเขยนโดยอครสาวก ยอหน มนไดรบการยอมรบโดยทวไปวาถก.

พระวรสารนกบญยอหน บทท 5 5 a สำเนาโบราณบางฉบบวา วนฉลองนน อาจจะหมายถงฉลองเปนเตคอสเต 50 วนหลงฉลองปสกา ระลกถงพนธสญญาทภเขาซ. เหต ผล ท ยอหน เขยน จดหมาย. 1 ยอหน 513 ขอความเหลานขาพเจาไดเขยนถงทานทงหลาย ทเชอในพระนามของพระบตร ของพระเจา เพอทานทงหลายจะไดรวาทานมชวต.

จดหมายของนกบญยอหน ฉบบท 1 ตวกรอง แสดง 5 10 15 20 25 30 50 100 ทงหมด. พระเยซทอดพระเนตรเขาและตรสวา ทานคอซโมนบตรยอหน ทานจะไดชอวา เคฟาส ซงแปลวา เปโตร 142 ทง เคฟาส คำภาษาอารเมค และ เปโตร คำภาษา. บางฉบบวา ทานกรทกสง 21 ขาพเจาเขยนจดหมายถงพวกทาน ไมใชเพราะทานไมรความจรง แตเพราะทานรแลว.

อาน 1 ยอหน. นกบญยอหน อครสาวก ศตวรรษท 1 ฉลอง 27 ธนวาคม ในบรรดาอครสาวก 12 คน นกบญยอหนเปนผใกลชดและพระเยซเจาทรงไววางพระทยมากทสด ชอของ.

อดทนเถ ดนะ อดทน Whitesocial Ramadan รอมฎอน เราะมะฎอน อายะฮ

ป กพ นในบอร ด Blogts03

ป กพ นโดย K Mind Ch ใน Education การศ กษา

ป กพ นโดย Mesa Rungchai ใน Ififallinllove ในป 2020 คำคม ความร ส ก

แบบทดสอบ แบบฝ กห ด แบบทดสอบท ายบทเร ยน ป 3 ว ชาภาษาไทย ภาษาพาท และวรรณคด ลำนำ ช ดท 1 ภาษาพาท บทท 1 ปฏ บ ต การส ป 3 ว ทยาศาสตร ป 3 ส ขศ กษา

ผงฝ นในสายลม Dust In The Wind หน งส อจดหมาย 10 ปร ชญา บล อก ความร

ธรรมจ กรก ปปว ฒนส ตร Dhammacakkappavattana Sutta หน งส อจดหมาย 10 บล อก ปร ชญา จ ตว ญญาณ

ป กพ นโดย Suwanna Prentiss ใน God Is Love

หย นประสานหยาง Yin Yang หน งส อจดหมาย 10 บล อก ปร ชญา ความค ด

ห วใจท แตกสลาย Broken Heart หน งส อจดหมาย 10 บล อก ปร ชญา ความค ด

เพ ยงลำพ ง Alone หน งส อจดหมาย 10 ปร ชญา บล อก จ ตว ญญาณ

ป กพ นในบอร ด Font Thai Free

ไบเบ ล จดหมายน กบ ญเปาโล Youtube

ป กพ นในบอร ด บทความหน งส อห องช นบน

ป กพ นโดย Lilly Issa ใน ภาพเคล อนไหว คำคมบทเร ยนช ว ต คำคม คำคมการใช ช ว ต

ป กพ นโดย Yosita Charoenporn ใน กระดาษ ส งคมศ กษา ส ขศ กษา คณ ตศาสตร

ป กพ นโดย So King ใน Quote S ในป 2020 คำคม คำคมเป ยมความหมาย ความร ส ก

แม ก กา ไม ผ นฯ อ กษรไทย

คนท แข งแรงท ส ด ค อคนท สามารถย บย ง ใจตนเองได ขณะโกรธ Whitesocial อ สลามเร องง ายๆ ศาสนาอ สลาม คต เต อนใจ คำคม

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *