รถจักรยานยนต์ จอด ไว้ นาน สตาร์ท ไม่ ติด ทํา ยัง ไง

Diposting pada

รถจอดนานสตารทไมตด ดวยสถานการณโควด-19 ตองกกตวและจอดรถยนตคใจทงไวทบาน สงผลใหมปญหารถยนตเสอมสภาพตามมา เผยเคลดลบ. มอเตอรสตารทเสอม หากรถยนตของคณเกดอาการดบสนท สตารทไมตดเลย แมวาจะลองพวงแบตเตอรกบรถยนตคนอนหรอเปลยนแบตเตอรแลวก.

ป กพ นในบอร ด Motorcycle Yamaha มอเตอร ไซค ม อสอง

อาการสตารตไมตดแยกออกไดสามแบบ คอ 1- บดกญแจหรอกดสวตชสตารตแลวเงยบใบ ไมมอะไรเกดขน.

รถจักรยานยนต์ จอด ไว้ นาน สตาร์ท ไม่ ติด ทํา ยัง ไง. รถสตารตไมตด เกดจากอะไร มาเชก. สปดาหนปญหาทกวนใจ รถสตารทไมตด ทใครๆ กไมอยากใหเกดขน มสาเหตจากอะไรบาง ถารลวงหนาเรากพรอมรบมอไดไมยาก ไปตด. จอดรถทงไวสองวน มาขบอกครง สตารทไมตดซะงน แบตเตอรรถยนตหมด เราจะรไดอยางไร.

ทงสตารทมอสตารทตน ไมตด รถซอประมาณ 5 ปแลว อาการนเปนมา2-3สปดาหแลว ชวงแรกๆยงพอสตารมตดได แตกดงแกกๆๆๆ ตอนน สตารทไม. ยงใหม ไฟไมหมด หรอลองพวง. มนตก ของผมเปนตอนจอดขามคน แลวตองทำไง.

เรมตนเชาวนใหม จะขบรถออกไปทำงาน แตรถสตารทไมตดซะงน แลวจะทำยงไงดละ. เหลอทจะฉดนำมน ในการสตารท ถาทงรถไวนานเกน 30นาท. รายงาน ความคบหนาครบ บดน รถสตารทตดแลว ชางบอกนะครบ ไดทำการเปลยนกลองรบสญญานกญแจไป รถสตารทไดแลว บดน รอกญแจอก 1 ดอก ของ.

ทำไมจๆรถสตารทไมตด มาด 4 สาเหตหลกๆกนดกวา. ฯ เพอทำการสตารทรถใหตดได แตแนนอนวาจะ. ปญหารถสตารทไมตดถอเปนเรองใหญ ยงเวลารบดวน หรอบางครงตดไฟแดง-ไฟเขยวกลางสแยก หากสตารทอยนานแลวยงไมตดคงไดรบคำ.

ถาแบตของรถยนตไมเสยนะครบ แคไฟหมด ทำไดครบ ตดเครองมอรเตอรไซค พวงสายครบ เรงเครองสกหนอย มนจะคอยๆชารทไปเขาแบตรถยนตนะ. เราจะมาบอกสาเหตรถสตารทไมตด อาการ และวธแกรถ. รถจอดไวนาน 5-6วน แลวมาสตารทอกทไมตดเพราะอะไรครบ เสยงดงประมาณ แชะๆๆๆๆๆๆ รวตดๆกนนะครบ หวเทยน หรอแบตเตอรครบ รถวออส 2003 E Auto.

รถยนตสตารทไมตด หรอ ตดยาก เกดจากอะไร. โดยทวไป การสตารทรถยนต สำหรบผขบทขบรถอยเปนประจำไมใชมอใหมนน รถยนตไมมปญหา. จอดรถแสนรกไวนานเปนเดอน ไมคอยไดใช สตารทไมตด ตองทำไงด.

เพอนๆเคยประสบปญหา รถสตารทไมตดกนไหมคะ เมอวานกยงปกตอย เอะ.

มอเตอร ไซค Honda Cbr 150r Smokybike มอเตอร ไซค

มอเตอร ไซค All New Zoomer X ส ชมพ ดำ ว ง 5 600 โล เท าน น รถปลายป 2018 ร นใหม ล าส ด สภาพป ายแดงช ดๆ Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค Honda Crf 250l Smokybike มอเตอร ไซค

มอเตอร ไซค Scoopy I ป 55 สภาพสวย พร อมใช เคร องเด มด ช ดส แจ ม ราคา 26 000 Smokybike มอเตอร ไซค

มอเตอร ไซค ขาย Honda Sonic 125 สตาร ทม อป 49 ล อ Did Smokybike มอเตอร ไซค ล อ กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค ลดราคา Honda Cbr 150 I ส แดง คร บ Smokybike มอเตอร ไซค ส แดง กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค ม อสอง Yamaha Yzf R15 Smokybike มอเตอร ไซค

มอเตอร ไซค ขาย Honda Cbr 150r ป 55 ห วฉ ด รถสวย Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

Yamaha Yzf R15 มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค Honda Msx125 Standard Smokybike ฮอนด า มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

Honda Nsr 150 Rr มอเตอร ไซค ยาง กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค ม อสอง ขายดาวน Honda Cbr 500 R 2016 Smokybike

มอเตอร ไซค All New R 15 ส เหล องดำ ลายใหม ล าส ด โช คส ทอง ไมล 4 400 โล รถปลายป 2018 พร อมใช งาน Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร มอเตอร

ป กพ นในบอร ด Motocycle Honda มอเตอร ไซค ม อสอง

มอเตอร ไซค Honda Cbr 250r Smokybike ฮอนด า มอเตอร ไซค

มอเตอร ไซค Yamaha Rxz 200 Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค ม อสอง Honda Cbr 650f ขายดาวน Smokybike กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค ม อสอง ขายล กเด ยว Cbr150r ห วฉ ด สวยๆ ป 2557 ส งได Smokybike

มอเตอร ไซค Honda Clubman 250 Smokybike มอเตอร ไซค

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *