รถ ทัวร์ เชียงใหม่ หลวง พระ บาง

Diposting pada

พระธาตพส ขนบนได 328 ขน ชมววเมองหลวงพระบาง ในทำเลอยระหวางลำนำโขงและลำนำคาน ชมพระอาทตยทงดวงยามเยน. คารถหลวงพระบาง – วงเวยง 105000 กบ 420 บาท.

พาชมว ดถ ำเขาโบสถ เขาชะเมา Take A Look At The Cave Temple Khao Chamao

LAO01 ทวรหลวงพระบาง วงเวยง เวยงจนทน ลาว 6 วน 5 คน.

รถ ทัวร์ เชียงใหม่ หลวง พระ บาง. ประสบการณ 14 ป แพคเกจทวรหลวงพระบาง เชยงใหม 3 วน 2 คน กรปสวนตว Premium Tour บน Lao Airlinesเราสำรวจเองทกเสนทาง ไดทงสวนตว. ไปเทยวหลวงพระบางกนใหม เมองแหงอารยธรรมและมรดกโลก เมองแหงความสงบเรยบงาย เหมาะสำหรบทพกกายพกใจเพราะบานเมองเขา ยงคง. ทวรลาว ทวรเวยดนาม ทวรพมา ทวรกมพชา โดยบรษท อมรกทวร จำกด Tel.

ทวรนาน หลวงพระบาง ชอเตมคอ นานกรปแอนดทวรบรหารโดย คณวฑรย กาวรส หรอ หน. สรปคาใชจาย day 5. คนหาและเปรยบเทยบราคาตวเครองบนบน Tripadvisor เพอใหไดเทยวบนทดทสด.

คนหาโปรโดนใจบนจากเชยงใหม cnx ไปหลวงพระบาง lpq เปรยบเทยบราคาจากตวแทนทองเทยวและสายการบนหลกๆ ใหคณคนหาสะดวกในคลกเดยว. บขสเปดใหบรการเดนรถโดยสารระหวางประเทศ สายท ๑๔ เสนทางจงหวดเลย-แขวงไชยะบร-แขวงหลวงพระบาง อยางเปนทางการในวนท ๘ มกราคม ๒๕๕๗. จากนนกขบรถไปตามเสนทาง 4A แลวแยกไปสาย 4B ไปบานเชยงแมนเมองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ดปายหลวงพระบางเอาครบ ไมยาก ถาคณดในgoogleMap เสน.

เขาสโปรแกรมทวรทองเทยวหลวงพระบางทมงานมโปรแกรมทวรหลากหลายและแพคเกจทวร ราคาถก ทมงานมความ. GroupGo 4 คนเดนทาง ทวรครอบครวสวนตว ทวรลาว หลวงพระบาง ตกบาตรขาวเหนยว ลองเรอแมนำโขง พกหร 4 ดาว 3 วน 2 คน. ทวรหลวงพระบาง 3 วน 2 คน เพยง 5900 บาท 8 ทานขนไป บนตรงจากสนามบนเชยงใหม สหลวงพระบางโดยสายการบนลาว ราคานยงไมไดรวมคาตว.

ดรววและภาพถายของทวรชมววใน หลวงพระบาง ลาว บน Tripadvisor. ประสบการณ 14 ป ทวรลาว หลวงพระบาง 3 วน 2 คน บนบางกอกแอรเวย กรปสวนตวตงแต 2 คน Premium Tour เราสำรวจเองทกเสนทาง ไดทง. สามลอมาขนสง 10000 กบ 40 บาท.

191การเดนทางจากเชยงใหมไปหลวงพระบาง โดย บขสรถโดยสารระหวางประเทศ ไทย-ลาว. ทวรลาว โปรโมชนเทยวลาว เทยวหลวงพระบาง ชมนำตกตาดกวางส ลองเรอพระอาทตยตกดน ชอปปงตลาดมด เยอนบานชางฆอง ชมถำตง เยอน. เชยงใหม หลวงพระบาง ลาว เดนทางจาก เชยงใหม เชยงราย บอแกว หลวงพระบาง.

จองเทยวบนราคาถกจาก เมองเชยงใหม ไปยง หลวงพระบาง. แลวครบ ในเวลาประมาณ 0500 น.

ว ดเน นพระเนาวนาราม อ เม อง จ หนองคายเป นว ดเก าแก สร างในแบบศ ลปะลาวล านช างหลวงพระบางม การบ รณะสร างเป นศ นย ว ป สสนากรรมฐาน ภายในว ดร มร น เง ยบสงบ ม พ ทธป

ดอยม อนแจ ม การเด นทาง ว ด

Read Then Roam Vang Vieng Laos ประเทศลาว การเด นทาง ป นเขา

เท ยวว ดถ ำว ฒนมงคล Wat Tham Wat Mongkol Rayong

สด อ ปเดตจ ดน งรถข นเขาค ชฌก ฏ 2563 ว ดกระท ง

ว ดละหารไร หลวงป ท ม Wineglass Ranch

ร ว ว แหล งว วสวยๆ และท พ กสวยๆ ต างๆ ท จะหามาลงท น เท ยวโครงการหลวง ก บ สถาน เกษตรหลวงอ างขาง ท องเท ยวเอเช ย ธรรมชาต

Read Then Roam Luang Prabang Laos ประเทศลาว น ำตก

น งรถเท ยวเม องพญาตองซ พม า Ep 3 ขอพรเทพท นใจ ว ดป าภ ผากำแพง Thank

ทร ปวนล ป แบกเป นอนรถไฟ กร งเทพ เช ยงใหม บ านจาโบ ปาย ปางอ ง ร กไทย แม ฮ องสอน เช ยงใหม 2020 Youtube ปาย

Thailand Here ทร ปตามใจ ไปตามทาง ไหว พระท เพชรบ ร ก บรถ ขสมก อ บางเขน กทม Phetch

ป กพ นในบอร ด Thailand Travel

จ ดชมว วเขาพลอยแหวน จ นทบ ร

ท วร ว ดบ งตาต า ต หนองไร อ ปลวกแดง จ ระยอง Bueng Tata Temple Rayong

เอเย นต ท วร หนองเข ยว เว ยดนาม

สถานท ว ดท าขน น ทองผาภ ม กาญจนบ ร ร วมแบ งป นประสบการณ การท องเท ยวเม องไทยได ท Www Thetrippacker Com

เท ยวว ดพระใหญ บนเขาพระตำหน ก พ ทยา Big Buddha

พระธาต ดอยส เทพ ยามค ำค น ถ ายจากเส นทางไปดอยป ย แสงส ยามค ำค น ของพระธาต ดอยส เทพสวยงามมาก มองเห นองค พระธาต ส ทองเด นสง า ณ ดอยศ กด ส ทธ แห งเว ยงพ งค แล

23 ท ก นด อย ด สบายด เช ยงใหม ไปหลวงพระบาง

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *