รถ บัส 30 ที่นั่ง เชียงใหม่

Diposting pada

สมารท เอน พลส รถต 9 ทนง. บรการเหมา รถบสนำเทยว รถโคช vip รถใหม สะอาด เบาะกำมะหย นงสบาย ความบนเทง เครองเสยง คาราโอเกะ บรการเชารถบสนานกวา 30 ป 081-7828582 คณบส.

Bus Rental 38 Seats

สวสดชาว Pantip ทกทานครบ วนนขอนำเสนอรววการเดนทางกลบเชยงรายกบรถโดยสารนองใหมของสมบตทวรทวงในนาม เวยงพงคบส รถโดยสา.

รถ บัส 30 ที่นั่ง เชียงใหม่. กรนบส เปนผใหบรการรถบสทมชอเสยงของไทย พวกเขามรถบสจากเชยงใหม ไป เชยงราย และอน ๆ อกมากมาย จองตวของคณท BusOnlineTicketcoth ตอนน. เชารถบสใหม ดไซดหร เบาะนวดไฟฟา ทวสวนตว Usb ทกทนง Karaoke GPS WIFI Cctv 15304050 ทนงเชารถทวร เบาะใหญ เชารถมนบส รถตคนขบด. รถ ไมเกนตามทกฎหมายกำหนด และรถต vip 9 ทนง dvd karaoke เบาะ 2 แถวหนาปรบหมนได และแถวหลงสด เลอน ส.

รถโดยสารปรบอากาศของเราทกคนผานมาตรฐานกรมการขนสงทก 6 เดอน มประกนภยและพรบ. คอจะไปเทยวกบเพอนชวงปดเทอมครบ มเพอนไปประมาณ 25-30 คน ไปหวหนครบ อยากทราบราคาเชารถมนบสและอยากทราบวาราคาตางกบรถบสนำ. กรนบส รถเขยว ดวน.

Hotline คณ เตา 081-551-1477คณ ฉาย 081-604-4858 เวลาทำการ 0830-1730 น. เวยงพงคบส ไดเปดบรการเสนทาง กรงเทพฯ-เชยงใหม กบรถมาตรฐานซเปอร วไอพ 20 ทนง ทหรหราราวเฟรสคลาส พรอมฟงชนการ. หากนงรถบสจาก พะเยา ไปยง เชยงใหม จะไดราคาทถกกวานงเครอง สวนมากรถบสวงขามจงหวดเปนออปชนทคน.

บรการ รถตเชยงใหม ใหเชาแบบ vip 10 ทนง และ vip 14 ทนง ใหบรการรถทวร ทวไทย. พรอมตารางเสนทางการเดนรถ ทจะชวยใหเพอน ๆ เทยวรอบเชยงใหมไดแบบคมแสนคม. รถปรบอากาศวไอพขนาดกลาง 30 ทนง รถใหมสภาพด แอรเยนนงสบาย ภายในรถมพนทกวาง ทำใหขน – ลง สะดวกและสามารถปรบเอนเกาอไดมาก.

หากนงรถบสจาก เชยงใหม ไปยง เลย จะไดราคาทถกกวานงเครอง สวนมากรถบสวงขามจงหวดเปนออปชนทคน. ครอบคลมอบตเหตภายในรถ ทนงละ 100000 บาท พรอมมทม. รถโดยสารปรบอากาศพเศษ หรอ รถvip ทพเศษกวา.

รถวนนทจะนงไปเชยงใหม เปนรถ First Class 30 ทนงรนใหม รถโดยสารสมรรถนะสงใหมลาสดจาก Mercedes-Benz ความยาว 15 เมตร ในรน NCA First Class. ทำความรจก RTC Chiang Mai City Bus รถเมลเชยงใหม 30 บาท ตลอดสาย. กรนบส เปนรถปรบอากาศททนสมย พรอมทนงปรบเอนได และม.

กรนบส รถเขยว ดวน. คอนเฟรม ทวร บรการใหเชารถไมโครบส เชารถบสปรบอากาศ ขนาด 30-33 ทนง มรถใหบรการมากกวา 100 คน สำหรบทองเทยว สมมนา ศกษาดงาน. กรนบส รถเขยว ว.

ทานสามารถสอบถามรายละเอยด รถมนบส ใหเชา ไดทเบอรโทร 02-973-1299 hotline คณ เตา 081-551-1477คณ ฉาย 081-604-4858.

เท ยวรถแอร ช ยภ ม กร งเทพเลย ช น

กร งเทพฯ ไป บ งกาฬ เด นทางว นท 16 ม ย ในป 2020

จ ดจอดพ ทไธสง บ ร ร มย กร งเทพฯ เด นทางว นท 14 ม ย

จองต วรถท วร ล กไนท ท วร

จองต วรถท วร แอร เม องเลย เป ดจองต วรถท วร ออนไลน 24 ชม ผ านเว บ เล อก ท น งได เอง จ ายค าต วท เซเว นใกล บ าน หร อ บ ตรเครด ต รถท วร กร งเทพ เลย ของบร

จาก กร งเทพมหานคร สถาน ขนส งผ โดยสารกร งเทพฯ ถนนบรมราชชนน ถ ง สงขลา สถาน ขนส งผ โดยสาร กร งเทพมหานคร

โลต สพ บ ลท วร จองต วรถท วร ออนไลน

กร งเทพฯ หมอช ต2 ไป เช ยงใหม บ านท าตอน เด นทางว นท 20 ม ย

บร ษ ท นครบร การขนส ง รถท วร นครศร ภ เก ต นครศร หาดใหญ สงขลา เป ดจองต วรถท วร ออนไลน

กร งเทพฯ หมอช ต2 ไป เช ยงราย แม สาย แพร ร องกวาง พะเยา เช ยงราย แม สาย เด นทางว นท 20 ม ย

บางกอกบ สไลน Bangkokbusline จองต วรถท วร ออนไลน

กร งเทพฯเด นทางไปจ งหว ดตร ง สต ล ผ านเส นทาง ท งสง ตร ง ย านตาขาว ท งยาว ท งหว า ละง สต ล สต ล

ซ นบ ส รถท วร กร งเทพ ช ยภ ม และ กร งเทพ เลย เป ดจองต วรถท วร ออนไลน

ขาย Vw Caravelle T4 ช วงส น ประต สไลด 2ข าง

ภ เก ตเซ นทร ลท วร จองต วรถท วร กร งเทพ ภ เก ต จองต วรถท วร

จองรถท วร กร งเทพ ไป เช ยงใหม จองรถท วร เช ยงใหม ไป กร งเทพ เพชรส ร ยนท วร Phet Surien Tour การเด นทาง รถต ช น

รถต สาย 470 หาดใหญ สะบ าย อย ยะลา

จองต วรถท วร ว ฒนสาครท วร กร งเทพ โขงเจ ยม จองต วรถท วร กร งเทพมหานคร โทรศ พท

ไปเท ยวมหาสารคาม Maha Sarakham ไปต กศ ลาใจกลางอ สาน นม สการพระบรมธาต นาด น ด ป

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *