ตัวอย่าง จดหมาย กิจ ธุระ เชิญ วิทยากร

Diposting pada

การเขยนจดหมายเฉพาะกจ หนงสอทมการโตตอบถงกน ซงการเขยนในลกษณะนควรระมดระวงการใชสำนวนภาษา ระดบคำใหถกตอง เหมาะสม และ. ตวอยางจดหมายกจธระ และวธการเขยนจดหมายกจธระทถกตอง เราไดเขยนบรรยายใหคณไดเขาใจกนงายๆ ทนแลว.

ร ปของ ปลายภาค ภาษาไทยม 3 หน า 4 Clear ตำราเร ยน หน งส อ ความร

ท อสช ๖ ๒๕๕๖ชมรมภาษาไทย โรงเรยนอสสมชญระยอง.

ตัวอย่าง จดหมาย กิจ ธุระ เชิญ วิทยากร. ๓๒ จดหมายกจธระไมเตมรปแบบ ใชในการ เขยน. จดหมายกจธระ ไดแก จดหมายทเขยนเกยวกบเรองธระการงาน ทเปนสวนหนงของการดำเนนชวตโดยไมเกยวกบการไดกำไร หรอการขาดทน. ใบงาน เรอง การเขยนจดหมายกจธระ เชญวทยากร ค าชแจง.

Sitti_r Last modified by. การเขยนจดหมายเชญวทยากร และ ตวอยางจดหมายเชญวทยากร พรอม ดาวนโหลด ทงไฟล Word doc หรอ ไฟล PDF pdf นำไปใชไดทนท จดหมาย เชญ วทยากร. หวจดหมาย ถาเปนบคคลธรรมดา กใชทอยของผเขยน แตถาเปนหนวยงาน กจะเปนชอองคกร หรอหนวยงานท.

ตวอยางจดหมายกจธระ และวธการเขยนจดหมายกจธระทถกตอง เราไดเขยนบรรยายใหคณไดเขาใจกนงายๆ ทนแลว. เรยน คณบดคณะพฒนาการทองเทย ตวอยาง-หนงสอภายนอก-ขอเชญเปนวทยากรpdf ประกาศเมอวนท 28 พฤศจกายน 256 ใบงาน เรอง การเขยนจดหมายกจ. เขยนจดหมายถง พอ-แม ใชค าขนตนวา ก.

จดหมายกจธระ คอ จดหมายทใชในการตดตอ. แสดงความเสยใจ จดหมายแสดงความขอบคณ จดหมายเชญ. 8222013 94700 AM Company.

เชญวทยากร จดหมายขอความอนเคราะห 1จดหมายกจธระเตมรปแบบ ใชรปแบบเดยวกบจดหมาย. โดยขอใหจดวทยากรนาชม ถามความประสงค การนขอมอบหมายใหชอ. ผจดทำจดหมายกจธระมไดหลากหลาย เชน เชญวทยากรขอความอนเคราะห.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *