รถบัสเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

Diposting pada

ออกเดนทางจาก แมฮองสอน ถง เชยงใหม เทยวท ออก ถง ปรเภทรถ 1 0600 น-1430 น. EP 5 ทนกดนะ.

ภ เก ตท องเท ยว รถท วร กร งเทพ ภ เก ต ไปกล บ จองต วรถท วร

THB 1131 – THB 1924 จาก กรงเทพ ไป แมฮองสอน เรมจาก 0830 Chiang Mai จนถง 2200.

รถบัสเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน. รถตจาก เชยงใหม ไปยง แมฮองสอน ทำงานทกวนตงแตเวลา 730 น. อยากรวามนเหมอนรถทวรไหม ถาเหมอนนประมาณไหน ลองดในเพจกไมเหนภายในรถมแตรปทนงคนขบ — เราจองตวไปเชยงใหมถงหกโมง. 5 2100 น-0500 น.

บรการรถโดยสารจากแมฮองสอนไปเชยงใหม ทองเทยวเชยงใหม อาท ศนยพฒนาโครงการหลวงแมโถ สวนกหลาบหลวงหวยผกไผ ศนยพฒนาโครงการ. การนงรถบสจาก get from เชยงใหม ไปยง แมฮองสอน เปนวธทปลอดภย สะดวก และประหยดด บรษทรถบสทใหบรการสำหรบเสนทางยอดนยมจะมรถให. เหมารถตเชยงใหมไปสงตวเมองจงหวดแมฮองสอน ดวยรถตวไอพนงได 10ทานครบ สงขาเดยวคด 5200บาท.

จองตวเครองบน เชยงใหม – แมฮองสอน CNX – HGN กบ Traveloka วนน มสวนลดและโปรโมชนสดพเศษมากมาย จองงาย สะดวกสบาย 24 ชม. ขบรถวนเปนวงกลม แมฮองสอน-เชยงใหม กบ 17 ทเทยวหามพลาด หนาหนาวมไมนาน อยากจะไปตองรบไป. รถออกทก 1 ชวโมง เวลาเดนรถ เทยวรถ.

ราคาเชาเหมา รถต vip ไมรวม. สายเชยงใหม-ปาย วง 3 ชวโมง คาโดยสาร 150 บาท. THB 779 – THB 1073 จาก กรงเทพ ไป แมฮองสอน เรมจาก 0600 Chiang Mai Arcade 2 จนถง 2000 รถบสรถไฟ ราคา.

Part 1 รววโดย ทนกดนะ. ขบรถไปทงหมด 1000 กโลเกอบ 2000 โคง ตะลอนเทยว 6 วน. สอบถามผทเคยไปเทยวแมฮองสอนหนอยคะ คอปลายปนเรามแพลนไปเทยวเชยงใหม-แมฮองสอน ทงหมด 4 คน 5 วน โดยทนงเครองไปลงท.

เสนทางเชยงใหม-แมสะเรยง-แมฮองสอน เสนทางเดนรถ รถประจำทางหมวด 3 สาย 170 เรมตนจากสถานขนสงผโดยสารจงหวดเชยงใหม ไปตามทางหลวง. เวยงพงคบส ไดเปดบรการเสนทาง กรงเทพฯ-เชยงใหม กบรถมาตรฐานซเปอร วไอพ 20 ทนง ทหรหราราวเฟรสคลาส พรอมฟงชนการ. รถบสพดลม 6 2100 น-0500 น.

จากแมฮองสอน ไปยง เชยงใหม ตงแตเวลา 700 1700 น. คนหาโปรโดนใจบนจากเชยงใหม cnx ไปแมฮองสอน hgn เปรยบเทยบราคาจากตวแทนทองเทยวและสายการบนหลกๆ ใหคณคนหาสะดวกในคลกเดยว. เสนทางผาน นครสวรรค กำแพงเพชร ตาก ฮอด แมสะเรยง ขนยวม.

โดยเฉลยแลว คณสามารถพบตวรถบสจาก แมรม เชยงใหม ถง แมฮองสอน ทราคา 649840 อยางไรกตาม ถาคณทราบวนเดนทางของคณแลว อยารอให. ราคาเชาเหมา รถบส vip 2 ชน รวมนำมนพรอมพนกงานขบ และบรกรประจำรถ. หาวธเดนทางไปจาก เชยงใหมอาเขต ไป แมฮองสอน.

วนท 6 ตลาคม คณตน ภาสกรนท เจาของ อชตน ขนทพนำทองคำแทงมลคา 1 ลานบาท มอบให คณสรยา นชนดดา อาย 57 ป พยาบาลเทคนค. ทรปเชยงใหม – แมฮองสอน 6 วน 1864 โคง. เชคตารางเดนรถปละระยะเวลาในการเดนทาง เปรยบเทยบราคาตวรถไฟ รถบส และเทยวบน.

ราคาวนละ 12000 – 15000 บาทวน ขนอยกบระยะทาง.

รถต สาย 144 เช ยงราย แพร

จองต วรถต เปรมประชาขนส ง เช ยงใหม แม ฮองสอน จองต วรถท วร ออนไลน ปาย

สยามเฟ สท ท วร รถท วร กร งเทพ ลำปาง เช ยงราย เช ยงใหม จองต วรถ ท วร ออนไลน

โลต สพ บ ลท วร จองต วรถท วร ออนไลน

จองต วเปรมประชาขนส ง รถต เช ยงใหม แม ฮองสอน จองต วรถท วร ออนไลน รถต เม อง

บ ษราค มท วร Budsarakam Tour จองต วรถท วร ออนไลน

รถต สาย 344 ฉะเช งเทรา ลาดกระบ ง

รถต สาย 773 หาดใหญ กงหรา

ป ยะช ยพ ฒนา ด านนอก หาดใหญ เช ยงราย แม สาย จองต วรถท วร ออนไลน

รถต สาย 802 ขอนแก น อ บลร ตน หนองบ วลำภ

ป กพ นในบอร ด รถต โดยสารปร บอากาศ สายต างๆ

รถต สาย 612 เช ยงใหม ปาย แม ฮ องสอน ปาย

เพชรประเสร ฐ ให บร การจองต วรถท วร ออนไลน จองต วรถท วร ออนไลน

รถต สาย 170 ช วงต ดเช ยงใหม แม สะเร ยง เช ยงใหม ข นยวม และแม สะเร ยง แม ฮ องสอน

ล กไนท ท วร กร งเทพ พ งงา

รถต สาย 446 ตร ง กระบ เท ยงธรรมพ นผล

แอร อ ดร จองต วรถท วร กร งเทพ อ ดรธาน หนองคาย บ งกาฬ จองต วรถ ท วร ออนไลน

อ สานท วร จองต วรถท วร ออนไลน

รถต สาย 739 ช วงนครศร ธรรมราช ตะก วป า

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *