รถยนต์ ภาษาจีน

Diposting pada

香蕉 xiāngjiāo เซยงเจยว กลวยหอม 芭蕉 bājiāo ปาเจยว กลวยนำหวา. ภาษาจนเพอการคาสำหรบหนาราน 各种专业词汇คำศพทเฉพาะประเภทตาง ๆ 汉语成语สภาษตจน A-Z.

ค มค าเม อซ อส นค า Stn เต นท พ บได พร อมอ ปกรณ ขนาด 2×2 3×3 3×4 5 เมตร ก นแดด ก นฝน จอดรถ เต น เต นท ขนาด

ยหอรถยนต 汽车品牌 เลอกรปอกษรจนตวเตม-ตวยอ 不转换 อกษรจนตวยอ简体中文 อกษรจนตวเตม繁體中文.

รถยนต์ ภาษาจีน. อปกรณรถยนตภาษาจน Auto Parts 汽车零部件 刹车片 Shāchē piàn ซาเชอเพยน ผาเบรค อปกรณรถยนตภาษาจน 望后镜 Wàng hòu jìng กระจกมองหลง. 欢迎补充คำศพทภาษาจน – การซอมแซมและบำรงรกษารถยนต ท กมภาพนธ 21 2563. 3 – 私人预扣税款 3.

รถยนต 公共汽车 gōnggòng qìchē กงกงชเชอ รถประจำทาง 出租车 chūzūchē ชจเชอ รถแทกซ 摩托车 mótuōchē โม. 车 เกยวกบรถ 车 chē รถ 汽车 qìchē รถยนต 卡车 kǎchē รถบรรทก 小卡车 xiǎokǎchē รถปคอพ 四轮驱动 sìlúnqūdòng รถยนตขบเคลอนสลอ 4WD 前轮驱动 qiánlúnqūdòng รถยนต. 汽车 qìchē ชเชอ รถยนต.

เกรดความร ศพทภาษาจน เกบจากคลาส การแปลเพอธรกจ โดย สวรรณา สนเทยง 张碧云老师 จำ. คำศพทภาษาจน ยานพาหนะ 车辆 chēliàng เชอเลยง ยานพาหนะ รวมคำศพทภาษาจนเกยวกบยานพาหนะ 车辆 chēliàng เชอเลยง ยานพาหนะ. 汽车 qìchē ชเชอ รถยนต.

轿车 jiàochē เจยวเชอ รถ. การอานภาษาจน ขงจอ คำดาจน คำดาภาษาจน คำศพทhsk พรอมคำแปล คำศพท PAT74 บทอานภาษาจน ภาษาจน คำแปล ภาษาจน คำแปล แปลวา. เหมย ไส เตอ ซอ-.

ยหอรถยนต 汽车品牌 คำศพทภาษาจน รววเกมส lok ลคออฟคง League of King 老夫子 เหลาฟจ lao fu zi King of Glory คำศพทภาษาจน รววเกมส. 香蕉 Xiāng jiāo เซยง เจยว กลวย. Search TagX on Google View all posts tagged as Tagx Find TagX related info in WikiPedia Hits.

คำสบสนระหวาง 冰凉 และ 冰冷. 122403This post has already been read 369242 times. บรการฟรของ Google นจะแปลคำ วล และหนาเวบจากภาษาไทยเปน.

ภาษเงนได ในภาษาจนเรยกวา 所得税 อยากรวาทเขาใจตามนถกตองมยคะ 1. ศพทจนรปภาพ ยานพาหนะ 车辆 chēliàng เชอเลยง ยานพาหนะ. เปดโลกอกษรจนเปดโลกภาษาจน ตอนท3 j-l ไวยากรณจน.

53 – 公司预扣税款 2. ในภาษาอน เพมลงกขามภาษา หนานแกไขลาสดเมอวนท 19 ธนวาคม 2563 เวลา 1915.

Image Result For คำศ พท ผลไม ภาษาจ น ผลไม การเร ยนร อาหาร

แนะนำซ อว นน กล องต ดรถยนต Car Dvr Full Hd 1080p กล องหน า กระจกมองหล งในต ว 4 3หน าจอ Ak47 จ น อ งกฤษ

甜蜜蜜 เถ ยนม ม เต งล จว น เน อร องภาษาจ นและไทย Youtube ภาษา จ น เน อ

Pin On All About Taiwan

27 เช อเพล งและว สด หล อล น 2 ส ส

Tien Chiao Shih 墊腳石圖書文化廣場 Travel Landmarks Street View

Pin On Sellercenter 1e2

กระดานจ กซอว จ กไม ร ปยานพาหนะ 2 ภาษา จ น อ งกฤษ จ น ภาษา อ งกฤษ

เร ยนภาษาจ น เร องการเด นทางและสอบถามเส นทางเม อต องไปท ประเทศจ น

ค มค าเม อซ อช วโมงน Sp Morestech กล องต ดรถยนต ร น G1w Nt96650 Black ฟร Memory Card 16 Gb Class10 Morestech กล องต ดรถยนต เทคโนโลย รถยนต กล อง

สอนภาษาอ งกฤษท บ านในหาดใหญ จ สงขลา เร ยนภาษาอ งกฤษท บ าน เร ยนภาษาอ งกฤษออนไลน ก บท มต วเตอร อ นด บ 1 สะดวกม นใจได ร บประก นผลและความพอใจ 100

งานค ย ข อม ลรถยนต ในงาน Motorexpo จ ายค าจ าง Part Time 700 บาท ว น

10 อ นด บ รถหร ราคาแพงท ส ดในงานมอเตอร โชว 2012 Carros

Fun Chinese Beginner 01 My Your His Her Chinese Lessons Learn Chinese Characters Learn Chinese

เร ยนพ เศษท บ าน ร ว วสถานท ช อปป งในกวางโจว ประเทศจ น พร อมประโย

ออกแบบแบนเนอร โฆษณา Banner สวยๆ โดยฟร แลนซ ค ณภาพจาก Fastwork

แบบฝ กห ดภาษาอ งกฤษ ประถม อ กหน งต วช วยท จะฝ กให เด กม ท กษะความร ภาษาอ งกฤษได ช วยเสร มความม นใจในการใช ภา แบบฝ กห ดเด กก อนว ยเร ยน ประถมศ กษา การศ กษา

โปรโมช นของด Sp Auto Cover ผ าคล มรถเข าร ป 100 Honda Accord Gen 9 2013 2018 ร น S Coat Cover Auto Cover ผ าคล มรถเข าร ป 100 Honda Accord Gen 9 2013

เจ าหน าท แนะนำล กค าต างชาต เก ยวก บห างสรรพส นค า Part Time 400 บาท ว น

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *