เครื่องบิน ช่างชุ่ย

Diposting pada

ชางชย มเครองบนลำยกษใหญ ทตงเดนเปนสงาอยใจกลางพนทแหงน ซงขางใน ชางชย นอกจากเราจะไดเหนความครเอท ศลปะ. ชางชย หรอทใครหลายคนเขาใจและเรยกกนวา ตลาดชางชย ตงอยในยานเกาแกของทางฝงธนบร โดยคณลม-สมชย สงวฒนา ผกอตง Flynow.

ช างช ย Creative Space Readme Me

ชางชยนนมคอนเซป งายๆ 3 คำคอ eat-shop-play ชางชย เปนคอมมนตมอลลแหงใหมยานถนนสรนธร โดยมจดเดนคอเครองบนลำใหญทในอนาคตจะ.

เครื่องบิน ช่างชุ่ย. ขโมจง แตเพงมาเขาใจ เพราะผมหลงใหลเครองบนมาตงแต 6. เปดทกวน เวลา 1100 – 2300 น. เปดทกวน เวลา 1100 2300 น.

ชางชย เปนไอเดยจากสมชย สงวฒนา คณลม ผกอตงแบรนดแฟชน Flynow ทลงทนเปลยนพนท 11 ไรใหกลายเปนศนยกลางเชอมโยงคนใน. ชางชย ชวงนใครผานไปแถวถนนสรนธร เยองๆโรงพยาบาลห ตา คอ จมก นาจะเหนเครองบน Lockheed รน TriStar ตงอยทามกลางพนทรกรางซงเตม. ท ชางชย ตามมาตรการปองกนการแพรระบาดโควด-19 ตลาดแลกเปลยนสนคามอสอง ทจะสขทงคนขาย สบายทงคนชอป ไมวาจะเปน.

ชางชย Creative Space ฮปสเตอร ถนนสรนธร เครองบน คนรนใหม ความหลงใหล แรงบนดาลใจ ความร ศลปะ ถายรป Art Gallery Theatre Cinema Co-working Space Cafe. หลงจากท ชางชย เปดใหบรการมาสกพกหนงแลว ทาง. ไอตมตรก สามารถแวะมากนไดทรานชางชย มเครองบน.

สวสดทกคนนะจะ เมอบายวนน 23 มย. ชางชย ดนแดนศลปะและไอเดย แลนดมารคยคใหมในเมองกรงชาง. ชางชย เรมผานสายตาเราในโลกออฟไลน เมอนงรถผานถนนสรนธร ยานฝงธน แลวเหนเครองบนลำใหญจอดอย และเรมผานสายตาเราในโลก.

เครองบน Lockheed L-1011 TriStar ลำใหญทตงอยอยางโดดเดนในโครงการชางชย ถอเปนอกหนงแลนดมารกทนาคนหา เพราะนอกจากโครงสรางภายนอกจะ. เครองบน Lockheed L-1011 คอแลนดมารกของชางชยทใครไปถงกตองแชะภาพ และถาไมมอะไรเปลยนแปลง ในอก 2 เดอนขางหนาเครองบนลำนจะไดรบ. ตดตามมาตงแตเปดตวแรกๆ แตอานเจอวามกระแสโจมตเยอะมาก เพงมโอกาสไดมาเยอน กโอเคในระดบการเดนชมงานศลปะนะ เดนชลๆ.

ชางชย ทอย 4608 ถนนสรนธร แขวงบางพลด เขตบางพลด กรงเทพ 10700 เวลาทำการ. 60 ไดฤกษเปดอยางเปนทางการแลวสำหรบ โครงการ ชางชย จดศนยรวมสำหรบคนรกศลปะ ชคๆคลๆ ตง. ชางชย สถานทเทยวแนวสรางสรรคแหงใหม ยานฝงธนฯ ทเปดไมกวนกพบปญหาเรองรถตด จนเกดกระแสในแงลบขนมากมาย แตรถจะตด.

2560 2309 โดยChansinee Prommanat อปเดต 23 พย.

The Legendary Khao San Road Stay At The Four Suns If You Re Ever In Town

Youtube

ช างช ย ด นแดนศ ลปะและไอเด ย แลนด มาร คย คใหม ในเม องกร ง

ช างช ย Creative Space Readme Me

ด เคร องบ นข นสนามบ นส วรรณภ ม ถนนท าอากาศยาน ส วรรณภ ม 3

ช างช ย Creative Space Readme Me

ช างช ย Creative Space Readme Me

Bangkok Luxury 5 Star Hotel Plaza Athenee Bangkok A Royal Meridien Hotel Wireless Road Sukhumvit Bangkok Bangkok Thailand Hotels And Resorts Bangkok

ช างกล องถ ายภาพพร เวดด ง พร เวดด งกาญจนบ ร บนเคร องบ น พร เวดด งแนวๆ สวยๆ

Hot Hoods Smackdown Thonburi Versus Phra Khanong Bangkok Restaurant City Living

พระพ ทธธรรมกายเทพมงคล ว ดปากน ำภาษ เจร ญ ประเทศไทย

Pompano Roasted Cafe จต จ กร จากโรงจอดเคร องบ นเก าจำลองส คาเฟ และโรงค วสไตล ว นเทจส ดเก Bkkmenu สไตล ว นเทจ

ช างช ย Creative Space Readme Me

ค ยก บ สมช ย ส งว ฒนา ผ ก อต ง ช างช ย อาณาจ กรแห งศ ลปะและความค ดสร างสรรค แห งใหม ล าส ดของประเทศไทย ตอนแรก Wurkon

ช างช ย Creative Space Readme Me

Na Oh Bangkok ช างช ย เป ดประสบการณ ทานอาหารม อค ำแห งจ นตนาการแสนประท บใจ Bkkmenu ร ม

ช างช ย Creative Space Readme Me

ช างช ย Creative Space Readme Me

Adaymagazine ช างช ย อาณาจ กรศ ลปะส ดม นขนาด 11 ไร ท ม ท งความกล าบ าบ นและเคร องบ นลำใหญ A Day Magazine

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *