จดหมายกิจธุระ ส่วนประกอบ

Diposting pada

หวจดหมาย ถาเปนบคคลธรรมดา กใชทอยของผเขยน แตถาเปนหนวยงาน กจะเปนชอองคกร หรอหนวยงานท. ล าดบทของจดหมาย ท ๑ ๒๕๖๒ หากเปนองคกร ใหใสตวยอของชอองคกร.

การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก มาด ต วอย างจดหมายถ งเพ อนก นส บ ตรคำ ภาษา ความร

กอนอนเรามาทราบถงประโยชนของจดหมายกจธระกนกอน จดหมายกจธระมประโยชนคอ สามารถชวยแจงขอความบางอยาง ทไมสามารถพดจากน.

จดหมายกิจธุระ ส่วนประกอบ. สวนประกอบของจดหมายกจธระ จดหมายกจธระ แบงสวนประกอบได ๑๒ สวน ดงน ๑. ตวอยาง จดหมายกจธระ ตวอยาง จดหมายสวนตว โรงเรยนโนนสงศรธาน อโนนสง จนครราชสมา 30160 ๑๕ มถนายน ๒๕๕ การเขยนจดหมายเชงกจธระ. การเขยนจดหมายธรกจตวอยาง 2021 การเขยนจดหมายกจธระ – ภาษาไทย ม2 มนาคม 2021.

สวนประกอบของจดหมายกจธระ ๑สวนหวของจดหมาย ๒สวนเนอหา ๓สวนความลงทาย. สวนประกอบของจดหมายธรกจมอะไรบาง จงอธบาย ๒. Play this game to review Other.

๒เขยนจดหมายกจธระได ๓มมารยาทในการเขยน ใบงาน เรอง การเขยนจดหมายกจธระ หนวยท ๓ พาทสมพนธ. แบบฝกหดหนวยท7 การเขยนจดหมายกจธระ ตอนท 1 จงตอบคาถามตอไปนใหถกตอง ๑. การเขยนจดหมายธรกจ ประเภทของจดหมาย จดหมายสวนตว.

สวนตางๆ ของจดหมายกจธระ ตอ ๕. จดหมายกจธระทด จดหมายกจธระทด ผเขยนตองค านงถงสงตอไปน ๑. ค าขนตน จะใชค าวา เรยน ตามดวยชอและนามสกล หรอตามดวยต าแหนงของผรบจดหมายก.

ใชกระดาษขนาด 85 นว คณ 11 นว และใชหนาเดยว หากไมพอใหตอแผนทสองโดยมขอความทคางมาจากหนาแรกอยางนอย 2 บรรทด 1 ยอหนา. เลขทจดหมาย สวนนเปนสวนประกอบทไม บงคบ อาจมหรอไมมกได แตหลายหนวยงานนยมเขยนเลขท. จดหมายถงเพอน ญาตพนอง จดหมายกจธระ.

จดหมายกจธระ คอ จดหมายทใชในการตดตอเรองกจการงาน มใชเรองสวนตว จดทำในนามองคกรใดองคกรหนง. จดหมายสมครงาน จดหมายธรกจตางๆ เปนตน 2. จดหมายลาปวย ลาก คอ การเขยนจดหมาย เพราะ.

การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก มาด ต วอย างจดหมายถ งเพ อนก นส บ ตรคำ ภาษา ความร

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *