รถจักรยานยนต์ ขาด ต่อ ทะเบียน เกิน 10 ปี

Diposting pada

นำรถใหพนกงาน ตรวจสภาพหาก อายเกน 5 ปสำหรบมอไซค หากไมถง ไมตองตรวจสภาพ. 100 ใชรถไมเสยภาษประจำปภายในเขตทกำหนด ตำรวจจบไดปรบ.

มอเตอร ไซค Aerox 155 ร น R Version ส ดำเข ยว ลายใหม ล าส ด รถป 2018 ว ง 6 100 โล รถสวยพร อมใช งาน Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

เจาของรถ ไมไดไปจายภาษรถยนตจนขาดเกน 3 ป ทำใหทะเบยนรถยนตถกระงบทนท carro ขอแนะนำ 3 ขนตอน ใหรถคณตอภาษได ใชงานไดอยางสบายใจ.

รถจักรยานยนต์ ขาด ต่อ ทะเบียน เกิน 10 ปี. รถเกาทมเลขทะเบยนเปนเลขทะเบยนรนเกา เชน กท-00001 กทจ-0001 เปนตน ซงรถดงกลาวตองเปลยนทะเบยนรถใหมเมอมการนำมาเสยภาษประจำป. หากรถยนตของเราจดทะเบยนเกน 5 ป จะไดรบการลดหยอนภาษรถยนตประจำปในปถดไป ดงน. เกรนกอนเลยนะครบ ผมขบเวฟ110i รถผมปายทะเบยน กทม แตผมอยสมทรสาคร ซอมาได4ป นนคอตงแตซอมากไมเคยไปตอภาษ ตอทะเบยนเลยสก.

ซซรถเกน 1800 ซซ คด ซซละ 400 บาท. อายการใชงานเกน 10 ปขนไป ไดรบสวนลดคาภาษ 50 เอกสารตอภาษรถยนต สมดคมอจดทะเบยน หรอ สำเนารายการจดทะเบยน. กไดครบ จะยกเวนกแตรถทขาดการตอทะเบยนเกน 1 ป หรอมการดดแปลงสภาพจนไมตรงกบทจด.

ในกรณทะเบยนทใชไมถกยกเลก เปนกรณทคณขาดตอทะเบยนประจำปรวมกนไมเกน 3 ป นบตงแตการตอทะเบยน. แตหากเจาของรถไมไดตอทะเบยนรถยนตหรอไมไดชำระภาษ เปนเวลานานกวา 3 ป นนจะทำใหทะเบยนรถยนตถกระงบ จะตองทำการจดทะเบยนรถยนต. ตอทะเบยน และ ภาษเมอรเตอรไซน ขาดเกน 10 ป ไมยากอยางทคด.

มานงรอเรยก เลขทะเบยนรถ เพอ ตอ พรบ. เมอ ขาดตอภาษรถยนต 3 ป เจาของรถยนตจะตองคนแผนปายทะเบยนรถ พรอมเลมทะเบยนรถ มาใหทางราชการบนทกการระงบทะเบยนภายใน 30 วน. มอเตอรไซตทะเบยนขาด 10 ป ตอ.

ขาดตอ 3 ป กรมขนสงปรบ. หมายเหต ในกรณทคางชำระภาษ ครบกำหนด 3 ป เจาของรถตองคนแผนปาย และนำสมดคมอมาใหทางราชการบนทกการระงบทะเบยน ภายใน 30 วน นบ. นอกเหนอจากคาใชจายทกเดอนทคนมรถตองเสยอยางคานำมน คาบำรงรกษาแลว รหรอไมวา ในแตละปยง.

สอบถามคะ รถมอเตอรไซผอนหมดแลวกบกรงศรออโตแตยงไมไดไปรบเลมท บรษท แตขาดการตอภาษเกน3ปคะ ปายทะเบยนเปนปาย กทมแตตว. รถขาดตอกปกตาม จะเสยภาษของเกาแค 3 ปคาปรบเดอนละบาท ปท 3 คาภาษ 100 บาท คาปรบ 36 บาท. – รถเกาทมเลขทะเบยนเปนรนเกา เชน กท-00001 กทจ-0001 เปนตน ซงรถคนดงกลาวตองเปลยนทะเบยนรถใหมเมอมการนำไปเสยภาษประจำป.

ตอภาษ 2563 ตอทะเบยนรถ 2563. รถทขาดตอภาษประจำป ขาดตอทะเบยน เกน 1 ป รถทเจาของไดแจงไมใชชวคราว หรอแจงไมใชรถตลอดไป.

มอเตอร ไซค Kawasaki Zxr 250 Smokybike มอเตอร ไซค

มอเตอร ไซค Honda Pcx 150 2017 รถว ง 2xxx รถแค 7 เด อน ประก นรถหายเหล อ 5 เด อน Smokybike มอเตอร ไซค ส น ำเง น

มอเตอร ไซค Yamaha Fz6 ป 2009 Smokybike มอเตอร ไซค

Honda Cbr 650 ป 17 มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค Suzuki Gsx R 150 ส ดำ ไมล 6 000 โล รถสวยสภาพด เด มๆ ท งค น รถจดทะเบ ยนเด อนส งหาคม พ ศ 2560 Smokybike มอเตอร ไซค มอเตอร กร งเทพมหานคร

ป กพ นในบอร ด Motorcycle Kawasaki มอเตอร ไซค ม อสอง

มอเตอร ไซค ม อสอง Yamaha Sr400 Y2006 ก ญแจช พ Smokybike

มอเตอร ไซค ขายรถ มอเตอร ไซด ม อสอง Yamaha Rxz ขายตามสภาพ Smokybike มอเตอร ไซค

มอเตอร ไซค ม อสอง Yamaha Yzf R15 Smokybike มอเตอร ไซค

มอเตอร ไซค Honda Cbr 150i Smokybike

มอเตอร ไซค Fino 2012 สด ร ดบ ตรได Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

Honda Wave 110i ป 2553 มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

Honda Cbr 650f ป 2015 ราคา 189 000 บาท กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค Suzuki Hayabusa 2004 Smokybike มอเตอร ไซค

มอเตอร ไซค Yamaha Aerox 155 Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค Pcx150 ป 55 ส แดงแจ มๆ เคร องเด มด สภาพพร อมใช ข บข เท ๆ ราคา 44 000 Smokybike มอเตอร ไซค

มอเตอร ไซค R15 2016 ลาย Moto Gp รถบ านแท ม อเด ยว สด ผ อน ร ดบ ตรได Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร

มอเตอร ไซค ม อสอง ขายล กเด ยว Zoomer X ห วฉ ด พร อมใช ป 2555 เอกสารครบ Smokybike

มอเตอร ไซค Zoomer X ป 59 ว ง8พ นโล ไมล ด จ ตอล สภาพสวยสด ใช ก นยาวๆ ราคา 36 500 Smokybike มอเตอร ไซค

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *