รถยนต์ จอดทิ้งไว้นาน

Diposting pada

หากเปนไปไดวธทดทสดในกรณทตองจอดรถทงไวนานเกนกวา 3 เดอนขนไปนนขอแนะนำใหยกรถ. สำหรบผทจำเปนตองจอดรถยนตนาน ๆ ไมไดใชงานจากเหตการณนไวหลายวน จำเปน.

โปรโมช น Isuzu D Max อ ซ ซ ด แมคซ ผ อน 4 990

จอดรถทงไวนาน แบตหมด ควรชารตหรอเปลยนดคะ อายรถและแบต 2 ป 2เดอน คะ ใชไป 10500 กม.

รถยนต์ จอดทิ้งไว้นาน. กไมควรจอดทงนานกวา 4 วน และ. ดแลรถทจอดทงไวนานๆ – Mottoraka เชคราคารถ ตลาดรถ ตลาดรถมอสอง รถยนตมอสอง รถมอสอง รถใหม. 5 อนดบ อแตงรถยนตโคราช ทนาใชบรการมากทสด.

แชรวธดแลรถยนต รถจอดทงไวนาน ดแลงายแกปญหารถจอด. รถจอดนาน มากๆ ไมคอยไดใชงาน ไมคอยไดขบ หลายเดอน. บางคนซอรถมา แตไมคอยไดขบ หรอชวงหยดยาว ประกอบกบโควด-19 ระบาด บางคนงดเดนทางไปไหนมาไหนตามปกต.

แพกน คอ ระบบชวงลาง ซงแนนอนวารถทจอดไวนาน. ไปทำงาน ตจว 8 วน เมอเชาฝนกตกหนก แตยยหนหลบสนทเลยคะ แบบไมเหลอไฟอะไรเลย กดเปดลอคกไมได ตองไขกญแจ ตองทำยงไงคะ เคยจอดนาน. การทเราจอดรถทงไวนานเปนเดอน ประจไฟฟาในแบทเตอร จะลดลงวนละเกอบ 1 และในบางจดอาจเกดกระแสไฟฟารวได ถาตองการรกษาแบทเตอร.

เมอรถถกจอดไวนง ๆ เปนเวลานาน ยางรถยนตกจะมปญหาไดเชนกน ดงนนแนะนำวาควรเตมลมรถใหมากกวาเดมสกประมาณ 5-10. รถยนตทจอดทงไวนานๆ สวนใหญจะสตารทไมตดหรอตดยาก เปนวธ. หากคณมเหตจำเปนใหตองจอด รถ ทงไวนานเปนเดอน เชน ไปตางจงหวด ตางประเทศ หรอบางบานม รถ หลายคน บางคนจอดไวเฉยๆ.

รถไมคอยไดขบ จอดทงไวนาน ๆ ขบอนเครองแตในหมบานไมไดเอาออกไปไหน เพอรกษาสภาพยางรถยนต. หลายคนคงจะทราบดอยแลววาสงใดไมควรทงไวในรถยนตขณะจอดทงไวกลางแดด เชน แบตเตอรสำรอง กระปองสเปรยทมแรงดน ไฟแชก ฯลฯ แต. รวมวธดแลรถยนตเมอตอง จอดรถทงไวนาน ๆ ไมวาจอดรถนาน 13 เดอน หรอ 23 ป กเอาอย ปองกนปญหาจอดรถนานสตารทไมตด ชวยฟนชพรถยนต.

ปญหา ตองเรยกชางใหมาชวย หากไฟหนาปดรถยนตยงตดอยสามารถสงเกตได. ยงหากเปนรถเกาทจอดทงไวนานๆ ไมไดใช ขอบอกเลยวาขอเสยนนมมาก มาลองดขอเสยหลกๆ กนดกวา วาถาจอดรถทงไวนานๆ จะเปน.

หล งคาท จอดรถ หล งคาคร ว ก นสาด

รถม อสอง เปล ยนถ ายของเหลวก อนกำหนดแล วด อย างไร รถยนต

Eto Go Guide How To แบตรถหมดทำอย างไร

คอมโพส ตลายไม Outdoor Decor Pergola Outdoor Structures

ป กพ นในบอร ด Carlack

บ านโมเด ร น โรงจอดรถอย ข างล าง รวมเป นหน งเด ยว บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต งบ าน เว บไซต เพ อบ านค ณ บ านโมเด ร น สถาป ตยกรรมบ าน ออกแบบบ าน

ยานยนต รอบโลก ว ธ ด แลและฟ นฟ รถท จอดท งใว นานๆ ว ทย

Etoyotaclub คาราวาน เส นทางท 2 Nature Wonder ข นเขา ปล กป า ร กษาต นน ำ

ร บซ อซากรถ Vehicles Business Sal

ป กพ นในบอร ด Carlack

ก นสาดโดนใจ โรงจอดรถให แสง ผ วรถไม เส ย ในรถไม ร อน บ านในฝ น ออกแบบบ าน แบบบ านสม ยใหม

ป กพ นในบอร ด Carlack

เหต การณ เก ดข นเม อล งว ย 56 ป เส ยบก ญแจรถท งไว ก อนเผลอหล บอย ในบ าน โดนหน มว ย 43 ป เพ อนในวงเหล าแอบฉกรถไปก นก วยเต ยว ก อนข บไปชนตอไม จนไฟล กท ว

ป กพ นในบอร ด Carlack

Eto Go Guide Ep 9 One Day Trip ก บall New Corolla Altis เข อนข นด านฯ น ำตกคลองคราม น ำตกเขาช องลม

ผล ตภ ณฑ ทำความสะอาดรถ จากสว ตเซอร แลนด น ำยาเคล อบส รถ แชมพ ล างรถ สเปรย เคล อบ ทำความสะอาดเบาะหน ง พลาสต ก ยาง อ ปกรณ รถยนต และเคร อ ปกรณ รถยนต ยาง ยางไม

Eto Go Guide How To หากจอดรถท งไว นานๆ ต องทำอย างไร

หล งคาโรงจอดรถทำเองง ายๆ ราคาประหย ด Garage Roof Ep1 Youtube

ส วนท จอดรถ Parking Arc 595 482505

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *