ต ย จดหมายกิจธุระ

Diposting pada

ค าขนตน จะใชค าวา เรยน ตามดวยชอและนามสกล หรอตามดวยต าแหนงของผรบจดหมายก. 88 ฝน 88 โรงเรย.

แบบฝ กการอ านเข ยน เล ม ๕

ถาเพอนๆ อยากไดตวอยางจดหมายลากจแบบไฟล Doc เพอเอาไปเขยนจดหมายลากจของคณ เขามาโหลดกนไดทนเลยนะคะ ตวอยางจดหมายลากจ.

ต ย จดหมายกิจธุระ. สวนตางๆ ของจดหมายกจธระ ตอ ๕. หนงสอราชการทประทบตราของเจากระทรวง มไปยงเจาเมองตามหวเมอง เดมเรยกวา สารตรา. ขอสอบวชาภาษาไทยเพออาชพ รหสวชา ๒๐๐๐ – ๑๑๐๒ ชน ปวช๒ เรอง การเขยนจดหมายกจธระ จำนวน ๑๐ ขอ โดย นายบญกวาง ศรสทโธ โรงเรยนหวยแถลง.

จดหมายธรกจ จดหมายเขยนตดตอกนระหวางบรษทหางราน องคการตางๆ ในเรองการงาน พาณชยกจและการเงน 3. ประโยชน ของจดหมายธ รกจ. จะลากจธระ แต hr ใหใชลาพกรอน เฮอออ ใครมเหตผลลากจดๆมงคะ.

๒๕ ๕ ต. คณคร ดร รอยต ารวจตร เปนตน. จดหมายสวนตว คอ จดหมายทตดตอระหวางบคคลทสนทสนมคนเคยกน เชน พอ แม ญาตพ.

ตวอยาง จดหมายกจธระ ตวอยาง จดหมายสวนตว โรงเรยนโนนสงศรธาน อโนนสง จนครราชสมา 30160 ๑๕ มถนายน ๒๕๕ การเขยนจดหมายเชงกจธระ. จดหมายธจรก เป นจดหมายท ต ใชอระหวดต. บนทกขอความ วทยาลยบณฑตเอเซย ท วทยาลยบณฑตเอเซย ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรอง ขอลากจธระ เรยน อาจารยเอกพงษ แสนรมย เอกสารทแนบมาดวย วนเวลา สถานท และการเดนทาง.

ล าดบทของจดหมาย ท ๑ ๒๕๖๒ หากเปนองคกร ใหใสตวยอของชอองคกร. มลต ๆ ใหาง ถ กต อนทองกจะส รงผงไปย บจดหมาย. ถาจะลาใหเขยนจดหมายมาลวงหนา 2-3 วน พอดวนพธ.

ขอความ ซงต องพมพ ให บรรทดแรกของข อความแต ละย อหน าร นเข าไปประมาณ 5-10 ระยะตว. ต าแหนงของผเขยนจดหมาย ตองก ากบไวทกครง ๑๒. จดหมายกจธระหมายถง จดหมายทใชตดตอกนเกยวกบเรองงาน กจธระตาง ๆ ทเปน.

จดหมายกจธระ – Thailands languag. กอนอนเรามาทราบถงประโยชนของจดหมายกจธระกนกอน จดหมายกจธระมประโยชนคอ สามารถชวยแจงขอความบางอยาง ทไมสามารถพดจากน. ข อบญญตองค การบรหารส.

ใหการตดตอธรกจของคณเปนมออาชพดวยเทมเพลตจดหมายทสามารถเขาถงไดและดมระดบน จดหมายกจธระ จดหมายธรกจ และจดหมายราชการหรอ. จดหมายกจธระทด จดหมายกจธระทด ผเขยนตองคำนงถงสงตอไปน ๑.

แบบฝ กการอ านเข ยน เล ม ๕

ป กพ นโดย Mali Solit Tle ใน My King Diy และงานฝ ม อ

ป กพ นโดย Nutcha Yuenyong ใน งานท ผ านมา

แบบฝ กการอ านเข ยน เล ม ๕

แบบฝ กการอ านเข ยน เล ม ๕

การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก มาด ต วอย างจดหมายถ งเพ อนก นส บ ตรคำ ภาษา ความร

ภาษาไทย ม 2 เร อง การพ ฒนาท กษะการเข ยน Trueplookpanya ความร การเข ยน จดหมาย

การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก มาด ต วอย างจดหมายถ งเพ อนก นส บ ตรคำ ภาษา ความร

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *