หัวเทียน รถยนต์ Honda City ราคา

Diposting pada

Honda เปดตว All New Honda City 2021 ครงแรกกบขมพลงเทอรโบใหม 10 ลตร 122 แรงมา ดวยแรงบดสงสด 173 นวตน-เมตร ใหทงสมรรถนะการขบขทเหนอกวา. เมอไมนานมาน Honda ไดเพมรนใหม 2021 Honda City Hatchback ดวยราคา 599-749 แสนบาท ครงแรกในโลก พรอมรนใหมรน 2021 Honda CityeHEV ในไทย คาตว 839 แสน.

Mtv And India Yamaha Motor Pvt Ltd Is All Set To Bring Out A New Program Yamaha Mtv Rod To Love Wherein Lovers Separated By D Yamaha Fazer Yamaha Yamaha Motor

Honda City โปรโมชน 80000กม.

หัวเทียน รถยนต์ honda city ราคา. ราคาสนคาอาจมการเปลยนแปลง โดนไมไดแกไขไวในน. Laser Iridium ขว Iridium Thread Size. อะไหลฮอนดาcivic อะไหลHonda civic อะไหลhonda civic ราคาถกรานอะไหลฮอนดาแนะนำรานอะไหลhonda แนะนำรานอะไหลhonda pantip อะไหลฮอนดาซอทไหนด หาซออะไหลhonda.

เดยวนหวเทยน60000โล ตองเปลยนแลวเหรอครบ – พดคยทวไป – honda hr-v club thailand ฮอนดา เอชอารวคลบ ประเทศไทย. รวมอะไหล HONDA City JAZZ 02-07. นอกจากนรถยนตทใชพลงงานทางเลอกทงระบบ lpgngv กจำเปนตองตรวจเชคระบบไฟและหวเทยนถขน เพราะความรอนจากการเผาไหมของเชอเพลง.

Yes 5K Ohm Reach. คอลยหวเทยน city ป 2009-2013 อะไหลเบกศนย. คอยลจดระเบดhonda city 2009 ราคาตวละ คาสง 100.

หวฉด Honda Civic เชคราคาลาสดวนน เปรยบเทยบราคา หา หวฉด Honda Civic ทถกทสดจาก 616 รายการ จากทกรานคาออนไลนทวไทย BigGo เชคราคา เปรยบเทยบ. รถยนตแตละรนใชหวเทยนเบอรไหน เลอกซออะไหล ตลาคม 27 2017 มกราคม 14 2019 Admin Ling. หวเทยนมาตรฐาน – หวเทยนทมความรอนปานกลางหรอทใชในรถยนตทวไป การระบายความรอนระดบปานกลาง และมกเปนหวเทยนทมากบรถ ตดตง.

พอดรถ vios เราตดแกส LPG วนนเอารถเขาอแกส เชคระยะท 60000 กโล หมดไป 2930 บาท แตราคา หวเทยนทชางเปลยนใหนส ราคาหวละ 220 X 4 880 บาท เลยอ. กำลงจะเอา honda city 2010 ทบานเขาเชคระยะ แสนกโล ดแลวหลายตง ไอทแพง นาจะเปนหวเทยนเนยแหละ กำลงคดวา จะไปเปลยนระยะตอไปแทน มน. – City ซต – Brio บรโอ – Jazz แจส city jazz brio หวเทยน ฮอนดา honda ngk izfr6k13.

12 mm Resistor. 11 mm Center Electrode. Honda City.

หวเทยนอรเดยม ศนย Honda ตรงรน NGK IZFR6K13 ชดละ 1190 เทานน ทศนยชดละ 24xx 9807B56A7W สำหรบ Honda. 14 mm Gap. -ซอม เทส-ลาง หวฉดโอรงแทกรองแท -หวเทยนNGK Iridium IX แทญปนหวเขมIridium พรอมถอดประกอบ 3500.

หวเทยนngk platinum for honda ราคา 110 บาท จานดรมหลงhonda city 2003 brembo ราคา 2200 บาท คอยลจดระเบดแทhonda city gm2009 ราคา 2600 บาท. Honda City GM6 L15Z1 15L ตงแตป 2014 CIVIC FB ชนดหวเทยน. NGK หวเทยน LASER IRIDIUM DILZKAR7C11S 4 หว DETAILS ใชสำหรบรถรน.

Honda Owner ศนยบรการตรวจเชคสภาพรถยนตของฮอนดา และบรการชวยเหลอฉกเฉนนอกสถานทตลอด 24 ชม. รบประกนรถยนตใหม 3 ป หรอระยะทางสงสด 100000 กม. 28 mm Hex Size.

NGKDenso หวละ 60-. 4A-GE ความจ 16L หวเทยน Iridium ใช BCPR5EIX-11 Toyota Corona 83-87 87-92 Exsior 4 สบ Honda Civic 16L 92-99 Coupe 16L 98-00 4 สบ รหสตวถง EG4 6 8 9.

Tt Bigbike Design Yamaha Yzf R15 Design Concept 1 มอเตอร ไซค ยามาฮา สปอร ตไบค รถยนต

มอเตอร ไซค Suzuki Gsx R 1100 Smokybike

รถทรงส ง รถยนต ประต

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *