จดหมาย กยศ หักเงินเดือน

Diposting pada

2การลดจำนวนหกเงนเดอนเหลอ 10 บาท ตอคนตอเดอน ใหผกยมทกรายในกลมหนวยงานเอกชน ทำไมกลมราชการและรฐ ถงไมไดลดจำนวนเงนหก. ชแจงกรณทมผแสดงความไมเหนดวย หลงกองทนออกหนงสอแจงภาคเอกชน หกเงนเดอนพนกงานทกยมเงน และนำสงเงนชำระคนกองทน.

ป กพ นโดย Pol Udomvittayanukul ใน คอร ดเพลง แนวเพลง เน อเพลง เพลง

จากนจะเรมสงจดหมายไปยงหนวยงานราชการทง 224 แหงเพอแจงรายชอลกหน และขอดำเนนการหกเงนเดอนเพอชำระหน.

จดหมาย กยศ หักเงินเดือน. เดนหนามาตรการหกเงนเดอนลกจางบรษทเอกชนและขาราชการในป 2564 จำนวน 18 ลานราย โดยเปนบรษทธรกจเอกชนและหนวยงานรายการรวมแลว. เปดทำการ 830 – 1630 น. Bangkok Metropolis ดนแดง เลขท 89 อาคาร เอไอเอ แคปปตอล เซนเตอรชน 5-6 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง.

E-studentloan กองทนเงนใหกยมเพอการศกษา ชาระหน กยศ ตรวจสอบยอดหน กยศ. มผลบงคบใชวนท 26 กรกฎาคม 2560 น รายละเอยดของกฎหมายระบวานายจางสามารถหกเงนจากรายไดของลกจางทเปนลกหนของกองทน กยศ. กรณท 1 นายจางไมสามารถหกและนำสงผานระบบ e-Payslf ใหนายจางแจงเปนหนงสอขอเลอนการนำสงเงนใหกองทนฯ ภายใน 60 วน นบแตวนทกองทนฯ.

สำหรบวธการหกเงนเดอนเพอ ใชหน กยศจะมการนำหนทตองชำระ ตอปมาหารเฉลยหกเทากนเปนประจำทกเดอน เชน นำวงเงนทชำระหน. ตงเปาทจะหกเงนชำระหนผกอก 300000 รายและตงใจทจะสามารถหกเงนชำระหนรายเดอนของผกไดครบทกรายในป 2564. ใจดชวยลกหนฝาโควด-19 ลดหกเงนเดอนเหลอคนละ 10 บาท 2361 ครง 3 เมย.

กองทนใหกยมเพอการศกษา ดวยวธการหกเงนเดอน กมมองสถานะ. 7102012 105800 AM Company. รวมทงหมด 170000 ราย เปนเงนกวา 16000 ลานบาท ในเดอนมถนายนน.

สำหรบการหกเงนเดอนเพอชำระหนในงวดวนท 5 กรกฎาคม 2563 กองทนจะแจงหกเงนเดอนโดยใชยอดหนตามตารางชำระ. กยศ สงจดหมายแจงบรษทใหหกสงเงนกยศ จาก. AEH Last modified by.

นายจางสามารถหกคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานและคาลวงเวลาในวนหยด จากการจางแรงงานลกจางทเปนหนกยศหรอ กรอได. ซงจำนวนเงนหรอยอดทจะหกนน ทาง กยศจะแจงใหทราบกนในวนท 5 มนาคม 2564 และเรมใหหกเงนตงแตเดอนมนาคม เปนตนไป. ไดรบจดหมายจาก กยศ ให หกเงนเดอนพนกงานทเปนลกหน กยศ นำสงทกๆ.

การห กเง นเด อนตาม พ ร บ กยศ 2560 กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา กยศ กฎหมาย 1 พฤษภาคม

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *