การ เขียน จดหมาย กิจ ธุระ ม 3 Ppt

Diposting pada

คร จดหมายลาปวย เมอเกดเจบปวย หรอมกจธระจำเปนทไม. เรอง การเขยนจดหมายกจธระ ระดบมธยมศกษาปท 3สอนโดยครโสภตรา.

การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก มาด ต วอย างจดหมายถ งเพ อนก นส บ ตรคำ ภาษา ความร

การเขยนจดหมายกจธระ การเขยนจดหมายกจธระ คอ การเขยนจดหมายตดตอกนดานการงานและกจธระ จดหมายสมครงาน.

การ เขียน จดหมาย กิจ ธุระ ม 3 ppt. จดหมายลาคร ตวอยาง การเขยนจดหมายลาคร. จดหมาย ไววาหมายถง หนงสอทไปมาถงกน หลกทวไปในการเขยนจดหมาย มดงน ๑. คำอธบายรายวชา รายวชา ภาษาไทย กลมสาระการเรยนร ภาษาไทย ชนมธยมศกษาปท 3 ภาคเรยนท1 รหสวชา ท 23101 เวลา 60 ชวโมง ฝกทกษะการอาน การ.

๓๒ จดหมายกจธระไมเตมรปแบบ ใชในการเขยนจดหมายกจธระสวนตว ใชรปแบบเหมอนจดหมายสวนตว สงทตางจากจดหมาย. เรอง การเขยนจดหมายกจธระ จำนวน ๕ ขอ โดย อ. เขยนจดหมายถง พอ-แม ใชค าขนตนวา ก.

F ก ก f ก. ใบความรท 3 การเขยนจดหมายกจธระ 1. 35 การเขยนจดหมายกจธระ 36 การเขยนสมครงาน 37 บทพากยเอราวณ 371 ใบความร-บทพากษเอราวณ.

๒๖ เขยนจดหมายกจธระ ท ๒๑ ม. จดหมายกจธระ จดหมาย ภาษาไทย ม3 thai m3 m3 มธยม 3 ม3 มธยม3 ถาคดวาโนตนมประโยชน กกดตดตามผเขยนเพอรบแจงเตอนเมอมโนตใหม ๆ มาไดเลย. จดหมายธรกจ จดหมายเขยนตดตอกนระหวางบรษทหางราน องคการตางๆ ในเรองการงาน.

จดหมายกจธระ จดหมายเขยนตดตอ. สรป เรอง เขยนไดตามรปแบบ ใน ววธภาษา ม3 เปนเรองเกยวกบ จดหมายกจธระ ระดบชน. ๒๘ มมารยาทในการเขยน จดประสงค – นกเรยนอธบายหลกการเขยนจดหมายกจธระได.

สงศร อามาตย โรงเรยนกนทรารมณ คำสง เลอก หรอ เตมคำตอบทถกตองทสด. มลนธการศกษาทางไกลผานดาวเทยมLive Broadcast Ondemandเรยนผาน. ในการเขยน ควรเขยนดวยตวบรรจง สวนการปรน ใหปรนใหตรงตามทจดตำแหนงไว 3.

การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก มาด ต วอย างจดหมายถ งเพ อนก นส บ ตรคำ ภาษา ความร

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *