รถยนต์ สตาร์ทไม่ติด มีเสียง แก้ ก้ ๆ

Diposting pada

มาดสาเหตหลก 5 ขอ ททำใหรถสตารทไมตด พรอมวธแกไขเบองตนกนกอนดกวา เพอจะไดแก. เครองด แตสตารทไมตด ปญหาเครองด.

เร องน าร ตอน ทะเบ ยนรถ โอนลอย สะดวกแต ไม ปลอดภ ย Asn Broker ประก นภ ยรถยนต เน น

มอเตอรสตารทเสอม หากรถยนตของคณเกดอาการดบสนท สตารทไมตดเลย แมวาจะลองพวงแบตเตอรกบรถยนตคนอนหรอเปลยนแบตเตอรแลวก.

รถยนต์ สตาร์ทไม่ติด มีเสียง แก้ ก้ ๆ. มเสยงแชะ ๆ ลาก. รถสตารทไมตด สาเหตหลกทพบบอย คอ แบตเตอรรถยนตหมด สงเกตไดจากบดกญแจสตารทแลวมเสยงแชะๆๆ แลวเงยบและไฟแบตเตอร. 2สตารตตดแตมเสยงครดคราดสนๆ อาการนกบงบอกวาใชเหมอนกน หากมอาการแบบน ควรรบไปตรวจสอบโดยดวนวาไดสตารตมปญหาหรอไม.

สวนใหญเวลาสตารทรถแลวมแคเสยงคลก สตารทไมตด เรากมกจะคดวาแบตเสอม แลวกแกดวยการจมปไฟ. ถาบดกญแจสตารทแลวไมมเสยงใดๆ เลย แตอปกรณไฟฟายงคงทำงานไดปกต วทยดง ไฟหนาตด แตรดง และอนๆ อาจสนนษฐานเบองตนวา ได. ดงมาจากในเครองนแหละ ปลายสายวามาอยางง มนจะดงตอนสตารท สกพกพอเครองเรมรอน เสยงกหายไป รถกขบไดตามปกต ไมมเสยง.

สปดาหนปญหาทกวนใจ รถสตารทไมตด ทใครๆ กไมอยากใหเกดขน มสาเหตจากอะไรบาง ถารลวงหนาเรากพรอมรบมอไดไมยาก ไปตด. ตด การแกทำไดงาย ๆ โดยการนำหวลก. รถ 5ป ใชนอยแค40000 พอบดกญแจสตารท มเสยงกรดคลายเครอง.

โดยทวไป การสตารทรถยนต สำหรบผขบทขบรถอยเปนประจำไมใชมอใหมนน รถยนตไมมปญหา. ผมใช Honda Sonic รน 2 ไฟเลยวใส ครบ ตอนนมอาการคอ สตารทเครองตอนเชา เครองยงเยนอย กปกตด ไมมเสยงรบกวน แตพอขบขไปไดสกพก. กรณนใหดหนาปดกอนเลยครบ ถาไฟตดด สตารทไปเครองเงยบแตมเสยงแชะๆ แสดงวาสวนทมปญหานาจะเปนมอเตอรรถยนตคอกำลงไฟพอม.

ถาสตารทแลวเสยงดง แชะ แชะ แชะ แบบเสยงสตารทปกตแตเครองไมตด อนนนคอ ระบบไฟฟาอน มปญหาตองเชคโดยการเรยกชางมาตรวจสอบ. อาการลวงหนา กแสนจะงายไมวาจะเปน การสตารทรถยนตในชวงหลงจะเรมมเสยงแชะๆนานขน. การแกปญหาเบองตนหากรถมอาการสตารทไมตด แตแบตเตอรยงใหม และไดสตารทไมมปญหา 1.

รถยนตสตารทไมตด หรอ ตดยาก เกดจากอะไร. หากสตารตรถไมตดเลย แบตเตอรยงใหม ไฟไมหมด หรอลองพวงแบตเตอร นำแบตเตอรลกใหมมาเปลยนกไมตด สตารตแลวยงมเสยงแชะ ๆ หรอ. มตรภาพไดนาโม เราเชยวชาญงานไฟฟารถยนต บรการเปลยน-สง ไดนาโมสตารท ใหลกคาถงท ไดสตารทรถยนตทกรน ทกยหอ ซอม-จำหนาย ได.

เมอรแบบนแลว เพอนๆกคงโลงใจไดวาถาหากสามารถหาสาเหตรถสตารทไมตดได เพอนๆกจะไดแกไขปญหาไดอยางตรงจดและสามารถออก. หากเปนอาการแบตเตอรเสอม จะเหนวารถเกบไฟไวไมคอยได ยงถามการจอดรถขามวน พอกลบมาสตารทรถอกครงกไมตดแลว ในชวงบด.

Stallions Centaur 150 จดป 59 กร งเทพมหานคร

ประก น พ ร บ ค ออะไร Asn Broker ประก นภ ยรถยนต ประก นรถเก ง ประก น รถยนต

ป กพ นโดย Ardell Giarin ใน Used Car

อาการไดสตาร ทเส ยเป นอย างไร Youtube รถยนต รถต

เทคน คการตรวจสอบระบบเบรคเบ องต น ท ค ณก ทำได ตอน 1 Asn Broker ประก นภ ย

แหวนรองห วฉ ด อ กสาเหต ของเคร องพ ง Youtube

มอเตอร ไซค Stallions Centaur Classic Limited Smokybike มอเตอร ไซค

ว ธ การซ อมและแก ไขระบบวงจรไฟฟ า ไฟแสงสว าง หลอดฟล ออเรสเซนต หลอดฟล ออเรสเซนต Diy และงานฝ ม อ

แอบด ใต รถ Honda City 1 0 Turbo ม อะไรบ าง ต ดต ง แผ นใต ท องรถ Underguard Youtube

ทดสอบมอเตอร สตาร ทรถกอล ฟยามาฮ า น ำม น

โปรโมช น Honda Jazz ฮอนด า แจ ซ ข อเสนอพ เศษ 3 แบบให ค ณเล อก แถม ประก นภ ยรถยนต ช น1 ประก นรถเก ง ต อประก นรถยนต ฮอนด า รถยนต

ว ธ การย ายแอร Sharp ขนาด 9000 Btu และข นตอนการต ดต งแอร ย งสถานท ใหม ขนาด Diy และงานฝ ม อ

10 พฤต กรรมข บรถส ดแย ท พบเป นประจำ Asn Broker ประก นภ ยรถยนต

Pin On Hueputalo

มอเตอร ไซค ลดราคา Stallions Vtr125 Cc 8 พ นkm ส เทา คร บ Smokybike

ว ธ การ Pump Down เพ อด ดน ำยาแอร เข ามาจ ดเก บในคอมเพรสเซอร Diy และงานฝ ม อ

มอเตอร ไซค ม อสอง Stallion Centaur Tracker แต งแนว Cafa รถปลายป 59 อาย 1ป ของแต งเต ม Smokybike กร งเทพมหานคร

ข อควรระว งเม อจะแต งรถด วยสต กเกอร Asn Broker ประก นภ ยรถยนต แต งรถ

โปรโมช นรถใหม ป ายแดง ประจำเด อนก นยายน 2557 Asn Broker ประก นภ ยรถยนต ประก นรถเก ง ประก นรถยนต โตโยต า

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *