จดหมายกิจธุระ ควรใช้คําขึ้นต้น

Diposting pada

อนเนองมาจากสาเหตอะไร เจบปวย หรอลากจไปทำธระ. คำขนตน ใชคำวา เรยน ขนตนจดหมายเสมอ ตามดวยชอและนามสกล หรอตามดวยตำแหนงของผรบจดหมายกได เชน เรยน.

Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q Tbn And9gcsahj05iwcsz Tox6y4 Wufd5cyfvho13yucwloe0gx885lro1z Usqp Cau

คำขนตน ใชคำวา เรยน ขนตนจดหมายทกครง จากนนตามดวยชอ และนามสกล หรออาจตามดวยตำแหนงของผรบจดหมาย เชน.

จดหมายกิจธุระ ควรใช้คําขึ้นต้น. เขยนจดหมายถง พอ-แม ใชค าขนตนวา ก. นำหนาชอควรเขยนเตม ไมควรใชคำยอ ถาทราบ. การเขยนจดหมาย ควรใชปาก.

ขอสอบวชาภาษาไทยเพออาชพ รหสวชา ๒๐๐๐ – ๑๑๐๒ ชน ปวช๒ เรอง การเขยนจดหมายกจธระ จำนวน ๑๐ ขอ โดย นายบญกวาง ศรสทโธ โรงเรยนหวยแถลง. การใชคำตาง ๆ เขยนจดหมายลาคร คำขนตนและคำลงทาย คำขนตน ใชคำวา เรยนครประจำชน. เขยนจดหมายดวยตวบรรจงโดยใชดนสอหรอปากกาสเขม เชน สนำเงน และไมควรขด ขดฆา หรอทำใหเกดความสกปรก 3.

หนชอนองสมคะ อาย ๑๒ ป หนอยโรงเรยนทกรงเทพฯ เปดเทอมใหมนจะขน ป๕ แลวคะ บานของหนอยใกลโรงเรยน พอตอนเยนกมารบ แม. การใชสำนวนภาษาตามแบบของการเขยนจดหมายเพอกจธระ เชน การขนตนสวนนำของจดหมาย จะใชคำวา ดวย เนองดวย เนองจาก. ผใหญ การเขยนมลกษณะคลายเรยงความ ควรมการยอหนาทกครงทเปลยนใจความตอนใหม.

ศกด และคำนำหนาชอควรเขยนเตม ไมควรใชคำยอ ในกรณ. ควรใชกระดาษและซองสสภาพ หมายถง กระดาษทใชเขยนจดหมายตองมความสะอา. ตวอยางจดหมายกจธระ และวธการเขยนจดหมายกจธระทถกตอง เราได.

Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q Tbn And9gcqnx8eits0y4kmkonfpahs6ty4hrnlwalma5csrpxoaka1eaip9 Usqp Cau

โน ตของ การเข ยนจดหมายก จธ ระ Clear ในป 2020

ล ฟท ขนของ สะพานข นต คอนเทนเนอร นพพลไฮดรอล ค ค อผ นำทางด านการออกแบบ ผล ต และ โมด ฟาย เคร องม อไฮดรอล ก Hydraulic

การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก มาด ต วอย างจดหมายถ งเพ อนก นส บ ตรคำ ภาษา ความร

8 ต วอ กษรส ร มงคล ในป 2021 เท ยน โชคด ความส ข

ล ฟท ขนของ สะพานข นต คอนเทนเนอร นพพลไฮดรอล ค ค อผ นำทางด านการออกแบบ ผล ต และ โมด ฟาย เคร องม อไฮดรอล ก Hydraulic

Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q Tbn And9gcsy0ndfwzyg X27djvsfmejgofr1sqgisqpvetjbo6xtb8vpfsp Usqp Cau

Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q Tbn And9gcqqzqphatdhgfyav8bsx6kldtgz7gltmfmxvjfev36h0jbt6dex Usqp Cau

7 แบรนด ไทยแสนเก ท ควรร จ กในงาน Craft Bangkok 2020 ของแต งบ าน ปลอกหมอน

ภาษาไทย ม 2 เร อง การพ ฒนาท กษะการเข ยน Trueplookpanya ความร การเข ยน จดหมาย

การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก มาด ต วอย างจดหมายถ งเพ อนก นส บ ตรคำ ภาษา ความร

อ กษรจ นยอดน ยม ของคนค าขายหร อประกอบธ ระก จท ชอบต ดไว ม คนถามบ อยว า แปลว าอะไร จะม คำไหนบ างไปด ก น 吉 Ji คำน ม เท ยน จ ความส ข

ป กพ นในบอร ด บทความหน งส อห องช นบน

โน ตของ ปลายภาค ภาษาไทยม 3 ช น Clear In 2021 Bullet Journal Notebook Journal

ป กพ นโดย Nutcha Yuenyong ใน งานท ผ านมา

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *