รถยนต์มือสอง ผ่อนเดือนละ 3000

Diposting pada

จะเหนไดวา แมรถยนตมอสองจะมยอดจดไฟแนนซเพยง 350000 บาท แตมคางวดสงถง 8271 บาท เปนระยะเวลากวา 60 งวด ซงใกลเคยงกบรถใหมระดบ B-Segment. รถยนตทวงอยบนถนนในประเทศไทย เชอไดวาเกน 80 ลวนเคยผานการผอนชำระกบสถาบนการเงนทงสน เปนความคดสวนตว เพราะดวยคาตว.

Mitsubishi Lancer ม อสอง ม ตซ บ ช แลนเซอร ม อสอง ต วท อปส ด เคร อง2 0 ฟร ดาวน ผ อน 6 200 พวงมาล ย

จำหนายรถยนต มอ 1 มอสอง ฟรดาวน ราคาถก ผอนเรมตน เพยง 4000 บาท สนใจตดตอ จน.

รถยนต์มือสอง ผ่อนเดือนละ 3000. Yamaha Aerox 155 รน 2018 จดป 61 รถบานมอเดยวผอนสบายเดอนละ 1925 บาท. เหนในโฆษณารถทบอกวาผอนตอเดอน 3000-4000 บาทเดอน มนจรงไหมแลวม. รถมอสอง ราคาถก แหลงซอขาย ซอขายรถมอสอง เจาของขายเอง รถบาน รถยนตมอสอง แหลงขายรถ.

MG 3 Xross รน 15X SUNROOF 595000 บาท ราคาผอนตอเดอนท 6000 บาท เงนดาวน 30 178500 บาท ดอกเบย 30 ตอป คางวดตอเดอน 6000 บาท ระยะเวลาการผอน 84 เดอน. -ใชเงนออกรถทงหมด 1 พนบาท ผอนเดอนละ 5344 บาท 72 เดอน ไดประกนรถประเภท 2. สนเชอเชาซอรถเกา รถมอสอง รถบาน รถเตนท และรถซอขายกนเอง ใหวงเงนสนเชอสง ผอนชำระงายๆ นานสงสด 72 เดอนใหวงเงนสนเชอ 95.

ระยะเวลาในการผอนคางวดสนเชอรถยนตกมผลตออตราดอกเบยรถมอสองเชนกน ถาเลอกผอนในระยะเวลาสน 1 ถง 3 ป กจะไดรบอตราดอกเบย. PJ Carmart – รถมอสองราคาสดคมคา กรงเทพมหานคร ประเทศไทย. พอดอยากมรถยนตขบ อยากไดรถประมาณป 2012 มเงนดาวน 80000 บาท มเงนผอนตอเดอนประมาณ 3000 มนพอจะมบางมย.

รถยนตมอสอง ในราคาดทสด เราม 37 รถยนตสำหรบขาย คนสำหรบ. คนหา เปรยบเทยบ เชคราคารถ ตลาดรถ รถมอสอง รถบาน ราคาถก สภาพด เรามทกรนกวา 28169 คน ไมตองผานเตนทรถ ท Kaidee Auto. การใชงาน ซงสวนใหญจะเฉลยอยท 3000 บาทตอเดอน.

ผอนเดอนละ 3000 ราคาตงแต 20000. 300000 บาท ผอน 60 เดอน ๆ ละ 6250. ตงแต 200000 บาท ราคารถยนตมอสอง ฟอรจนเนอร 2017.

เมอมองภาพรวม ทงสองรถมอสอง และรถปายแดงสามารถเลอก ผอนรถเดอนละ 3500 บาท นาน 48-60 เดอน ไดเหมอนกน โดยทงคมวงเงนกไมเกน 195000 บาท. ชนหนก จมนำ ราคา 1648000 บาท ดาวน 48000 4 ป ผอนเดอนละ 39xxx บาท 5 ป ผอนเดอนละ 32xxx บาท 6 ป ผอนเดอนละ 29xxx. อยากขายๆ ผอนเดอนละ 4608 บาท เทานน สนใจออกรถคลก mmePare2car ราคาเพยง 239000 บาท ดาวน 9000 ผอน 4608 บาท 72 งวด.

23899 likes 89 talking about this. Yamaha Aerox 155R Version โมเดลรนป 2018 แทจดทะเบยนป 61 ไมล Full LCD Digit. รถยนต มอ 1 มอสอง ฟรดาวน ผอนเรมตน 4000 บาท.

ราคา รถ Toyota Fortuner มอ สอง 2018.

Honda Jazz ม อสอง ฮฮนด า แจ สม อสอง ช ดแต งรอบค น เคร อง Vtec ออโต ฟร ดาวน ผ อน 7 000 ฮอนด า

Nissan March ม อสอง น สส นมาร ชม อสอง รถเก งสภาพด ฟร ดาวน ดอกเบ ยพ เศษ ผ อนสบาย 5 000

Mazda 2 ม อสอง มาสด าสองม อสอง ไมล แท 4 หม นโล ต วท อปส ด ฟร ดาวน ผ อน 6 400

Honda City ม อสอง ฮอนด า ซ ต ม อสอง ภายในส ดำ รถบ านแท ๆ ออกรถได ท กอาช พ ฟร ดาวน ผ อน 3 000 ฮอนด า

รถกระบะม อสอง Toyota Vigo ป 10 และ Isuzu D Max ป 14 สายล ยห ามพลาด แต งเป นแสน เคร องเส ยงช ดใหญ รถกระบะ

Suzuki Ciaz ม อสอง ซ ซ ก เซ ยสม อสอง เก ยร ธรรมดา ฟร ดาวน ผ อน0 นาน12 เด อน ไมล น อย 4 หม นโล

Isuzu D Max อ ซ ซ ด แมคซ ม อสอง ต วแต งพ เศษ X Series ฟร ดาวน ผ อนเด อนละ 8 000

Toyota Hiace ม อสอง รถต ม อสอง เคร องเบนซ น ฟร ดาวน ป ายฟ า โอนได ผ อนเด อนละ 10 200 เบาะ

Mitsubishi Strada ม อสอง ม ตซ บ ช สตราด าม อสอง จ ดไฟแนนซ ได ร นส ดท าย ผ อนเด อนละ 3 000

Mitsubishi Strada ม อสอง ม ตซ บ ช สตราด าม อสอง จ ดไฟแนนซ ได ผ อนสบายๆ เด อนละ 3 000

Nissan Almera ม อสอง น สส น อ ลเมร าม อสอง อ โคคาร ออปช นเต ม ฟร ดาวน ผ อนเด อนละ 5 000 น สส น

Nissan March ม อสอง น สส น มาร ชม อสอง ฟร ดาวน ดอกเบ ยพ เศษ ผ อน 4 000 น สส น

Toyota Ventury ม อสอง โตโยต า เวนจ ร ม อสอง อ อโต ป ายฟ า โอนได ฟร ดาวน ผ อนสบายๆ โตโยต า ด เซล

รถเก ง Toyota Altis ม อสอง ป 04 E ต วหน าหม สภาพเด มๆ ผ อน 3 000 กว าบาท

Toyota Yaris ม อสอง โตโยต า ยาร สม อสอง ต วท อปส ด ป มสตาร ท ผ อน 4 000 ดอกเบ ย0 โตโยต า ก ญแจ

Toyota Hilux Vigo ม อสอง กระบะต ท บม อสอง ความส งพ เศษ เสร มแหนบ ลงเล มครบ ฟร ดาวน ผ อน 6 000 ด เซล รถบ าน

Honda City ม อสอง ฮอนด า ซ ต ม อสอง ดาวน น อย ภายในส ดำ รถบ านแท ๆ ไม เคยทำส ผ อนเด อนละ 5 000 ฮอนด า

Toyota Hiace 3 0 ม อสอง รถต เต ยม อสอง เคร อง 3000 ด เซล ป ายฟ า ร นใหม ฟร ดาวน ผ อน 11 000 ด เซล เบาะ

รถเก งม อสอง 5 นาท ก บ Honda Accord ม อสอง ฮอนด า แอคคอร ด ฟร ดาวน ผ อนถ ก ฮอนด า

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *