รถไฟ ทรานไซบีเรีย

Diposting pada

รถไฟสายทรานสไซบเรย เสนทางรถไฟทยาวทสดในโลกเชอมตอหลายประเทศรสเซย มองโกเลย จน เฉยดเกาลเหนอ และญปน ระยะทางสถานตนถง. วนท 1 เดนทางจากสถานรถไฟปกกงเพอไปมองโกเลย ใชเวลาเดนทาง 37.

ป กพ นในบอร ด My Bucket List

เสนทางทรานสไซบเรย เมอฟาสางทานจะเหนววทวทศนของหมบานของชาวไซบเรยเกาะกลมอยเปนระยะๆ บานไมทาส หนาตางหลากสสน.

รถไฟ ทรานไซบีเรีย. นงรถไฟสายทรานไซบเรย จน มองโกเลย รสเซย วนท4. นงรถไฟสายทรานไซบเรย จน มองโกเลย รสเซย วนท2. อพเดท 2019 ตอนท 1 เตรยมตวและเทยวปกกง.

ปจจบน รถไฟสายทรานสไซบเรยทไปจากวลาดวอสตอกไปสดทสถาน Yaroslavski มรถไฟใตดนสายสแดงผาน ในกรงมอสโควม Terminal หลายแหง เชนท Byelorruski. ทรานส-ไซบเรยนนทอดยาวกวา 9000 กโลเมตร จาก Vladivostok ส Moscow ผานภมประเทศอนหลากหลาย ทงทะเลทราย ทงหญาสเตปป และปาสนไทกา บางชวงตลอด 2-3. การทองเทยวโดยรถไฟ เปนอกทางเลอกทยอดฮตฮอตไมแพกน และจะไมพดไมไดเลยกคอรถไฟสายทรานสไซบเรย ททงหรหรา เดนทาง.

โบกมอลาทงหญาสเตป เขาสเสนทางหลกของทางรถไฟสายทรานสไซบเรยทเมองอลน อเด Ulan Ude แวะเทยวชมเมอง เชน อนสาวรยเลนน โรงละคร. รถไฟทรานสไซบเรยเปนหนงในเสนทางรถไฟทมชอเสยงและนาประทบใจทสด โดยมระยะทางกวา 9000km ซงวงจากมอส. โดยรถไฟสายทรานไซบเรยเนยจรงๆตวเตมคอตองไปเรมทเมองขวาสดประเทศชอ เมองวลาดวอสตอค ตดญปนโนน แลววงไปจบทเมอง.

1906-1914 เปนชวงทมการอพยพสงสด โดย. นำทานออกเดนทางส เมองเอยคตส Irkutsk โดยรถไฟสายทรานสไซบเรย เปนตนอนลอคประตดานในไดสำหรบพก 2 ทาน ระยะทางจากสถานเมองโนโว. ทรปทรานสไซบเรย ปกกง-มอสโคว มนษยเงนเดอนกไปได 14 วน งบ 60000 บาท รวมทกอยาง.

เสนทาง รถไฟสาย ทรานไซบเรย เปน ทรปในฝน ของ ใครหลายๆคน รวมถงผม. เสนทางรถไฟ ทรานสไซบเรย Trans-Siberian การเดนทางแหงความฝน การเดนทางความยาวเฉยด 1 ใน 4 ของเสนรอบวงโลก ครงหนงในชวต ตองมาใหได. โปรแกรม ทรานไซบเรย ชด เซอรคมไบคาล-ไฮไลท จะนำทานเปดประสบการณไปกบรถไฟสายทรานไบคาล ลดเลาะทะเลสาบรปรางคลายพรกชฟา ทม.

รถไฟสายทรานส-ไซบเรย รถไฟสดหรอยาง Golden Eagle Trans-Siberian Express พรอมสมผสประสบการณเดนทางภายในสองสปดาหบนสายรถไฟทยาวมากกวาเกาพนกโลเมตร. รถไฟสายทรานส-ไซบเรย มสวนชวยในการอพยพประชาชนจากภาคตะวนตกของรสเซยและยเครน โดยในชวงระหวาง คศ. รถไฟสายทรานส-ไซบเรยคอเสนทางรถไฟทยาวทสดในโลก โดยมระยะทางยาวถง 9288 กโลเมตร เรมตนจากสถาน Moskva Yaroslavskaya กรง Moscow ไปสดทางทสถาน Vladivostok.

Teriberka หม บ านข วโลกเหน อท ม ประชากรเพ ยง 20 ครอบคร ว The Cloud

Film ทรานไซบ เร ย ขบวนรถไฟแห งความฝ น Pantip ร สเซ ย

How To Travel On The Trans Siberian Railway The Polar Route Mongolie

เ ก า ะ ห ล เ ป ะ Pantip

Review Singapore Bangkok ไปก บหน งในรถไฟท หร ท ส ดในโลก Eastern Oriental Express

ม ตรภาพใหม บนรถไฟทรานส ไซบ เร ย ก บอด ตน กมวยปล ำเหร ยญทองโอล มป ก The Cloud

ป กพ นโดย Em Uraiporn ใน Books การอ านหน งส อ หน งส อ

Moscow เม องแห งความงดงามท ป ายส ดท าย ของรถไฟสายทรานไซบ เร ย ทร ป 102 ว น 22 ประเทศ Ep 5 สองเท า เกาโลก

ป กพ นในบอร ด Travel

Learn Share Fun

Film ทรานไซบ เร ย ขบวนรถไฟแห งความฝ น

Film ทรานไซบ เร ย ขบวนรถไฟแห งความฝ น

รถไฟสาย Trans Siberian ต องเตร ยมเง นไว เท าไร

Learn Share Fun ร สเซ ย

ม ตรภาพใหม บนรถไฟทรานส ไซบ เร ย ก บอด ตน กมวยปล ำเหร ยญทองโอล มป ก The Cloud

ทรานไซบ เร ย แผนการเด นทาง แบบไม ม แผน

Film ทรานไซบ เร ย ขบวนรถไฟแห งความฝ น

ทรานไซบ เร ย แผนการเด นทาง แบบไม ม แผน

เด นทางตามฝ น ตะล ยเส นทางรถไฟสาย Tran Mongolian Readme Me ในป 2020 ป กก ง ความร ส ก

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *