เรือ ศิริราช

Diposting pada

George Mcfarland ชายผ เป นอ ฐก อนแรกของศ ร ราช และทำให เก ดคณะแพทย ฯ ศ ร ราชพยาบาล ในป 2020 อด ต ประว ต ศาสตร ภาพ

บ นท กไว ว าคร งหน งเคยร วมถ ายภาพในงานประว ต ศาสตร เร อพระราชพ ธ

ท าน ำ เด ม ของโรงพยาบาลศ ร ราช สมเด จเจ าฟ ามห ดลอด ลเดช กรมข นสงขลานคร นทร เสด จฯ ข นท าน ำน ได ทอดพระเนตรโรงพยาบาลและโรงเร ยนแพทย จ งต ดส นพระท หน งส อ

ร านอาหาร The Terrace สาขาใหม ในโรงพยาบาลศ ร ราช ร านอาหาร

ศาลาท าน ำ โรงพยาบาลศ ร ราช ออกแบบโดย หลวงว ศาลศ ลปกรรม พ ศ 2470 Waterfront Pavilion Siriraj Hospital Designed By Luangwisarnsilpakram Since 1927 S อาคาร

ท วท ศน แม น ำเจ าพระยา ป 2502 ถ ายจากพระปรางค ว ดอร ณ สม ยโรงพยาบาลศ ร ราชย งไม ม ต กส ง และสะพานพระป นเกล า อด ต ภาพ ภาพหายาก

Sripatpibool

ความเป นอย ของประชาราษฏร อย ในสายพระเนตรเสมอ เม อว นท 24 พ ย 2553 เวลา 17 30 น พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วพร อมด วยสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ ประว ต ศาสตร

เม อว นท 24 พ ย 2553 เวลา 17 30 น พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วพร อมด วยสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เสด จพระราชดำเน นจากอาคารเฉล มพระเก ยรต โรงพ

เข าท า Sold รพ ศ ร ราช การถ ายภาพ

ลานเพชรพร าง ผ กบ ง ถ วงอก

Learn Share Fun

Starwin Narkthongpet บน Instagram ธนาคารกร งเทพ เลขท บ ญช 901 3 50034 4 ช อบ ญช ศ ร ราชม ลน ธ ศ ร ราชส ภ ยโคว ด สไตล หน มๆ ร ปถ าย ภาพบ คคล

ป กพ นในบอร ด Mu

เหร ยญร ชกาลท 5 ท ระล ก 120 ป โรงพยาบาลศ ร ราช ด วยพระป ยมหาราชการ ณย พ ศ 2431 2551 เน อทองแดง ขนาด 3 เซน จ ดสร างโดยคณะแพทย ศาสตร ศ ร รา เซน เหร ยญ ขนาด

Pin By Saengtham Nisapa On Sketcher Design Architectural Sketch Concept Diagram Sketch Book

เร อช ว ต ภาพ

โรงพยาบาลศ ร ราช มองไปฝ งเจ าพระยา

หอประช มราชแพทยาล ย โรงพยาบาลศ ร ราช ออกแบบโดย หม อมเจ าโวฒยากร วรวรรณ พ ศ 2494 Doctor S Auditorium Siriraj Hospital Designed By M สถาป ตยกรรม อาคาร ไทย

14702412 1319216404764816 6916755120215954352 N

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *