รถไฟ ซาปา ฮานอย

Diposting pada

ถงแมวาซาปาจะไมมสถานรถไฟ แตวธทดทสดทจะเดนทางไปซาปากยงคงเปนการเดนทางดวยรถไฟ การนงรถไฟเสนทางฮานอย – ลาวไก เปน. รถไฟตนอนแบบ หอง 4 เตยง จากฮานอยไปซาปาครบออกจากสถานฮานอยตอน 2200 น.

ป กพ นโดย Khattiya13 ใน Banner Facebook Ads Flyingon Co Ltd ในป 2020

เชคตารางเดนรถปละระยะเวลาในการเดนทาง เปรยบเทยบราคาตวรถไฟ รถบส และ.

รถไฟ ซาปา ฮานอย. ราคาตวรถไฟของรถไฟเอกชนจากฮานอยไปซาปาเรมตนทประมาณ 660000- 3300000 ดองตอคน ราคาตวแตกตางกนไปขนอยกบผประกอบการและคณภาพของ. เราเลอกเดนทางไปซาปาดวยรถไฟนอนออกจากสถานฮานอยเวลาสทม ไปถงสถานเมองลาวไก หกโมงเชาแลวตอรถบสไปซาปาอกชวโมง รถไฟกบรถบส. คาเขาหมบาน cat cat 50000 ดอง 80.

คารถไปกลบ ลาวไก-ซาปา 180000 ดองหรอ 8 us 286 บาท. จองตวรถไฟ ฮานอย – ซาปา. – จากฮานอยไปซาปา สามารถเดนทางทงแบบรถไฟและรถบส ผมเลอกรถไฟเพราะออกกลางคนถงเชาทซาปา ประหยดทพกไป 2 คน ไป-กลบ แถมไดฟวไปอกแบบ.

โดยเฉลยแลว ตวรถไฟจาก ฮานอย ไป Sapa มราคาอยท 123445 แตหากจองลวงหนาหรอเลอกวนและเวลาเดนทางทไมคอยพลกพลาน คณอาจไดตวรถไฟ. คอวาเราจะไปซาปา แลวเราสามารถจองจากทไทยไดเลยหรอเปลาอะ มเอเจนซเจาไหนบาง เราจะถง. หาวธเดนทางไปจาก ซาปาเอกเพรส ฮานอย ไป ลาวไก เอสเอสบ.

หาวธเดนทางไปจาก ซาปา ไป ฮานอย. ฮานอย ซาปา เวยดนามเหนอไปหลงเสนห เมองฮานอย กอนจะขนรถไฟไปซาปา. 2ทพก เรานอนบนรถไฟ 1 คน พกทซาปา 2 คน และทฮานอยอก 1 คน เราจองทพกผาน Agoda และ Booking ไปเลยครบ แตจรงๆทซาปาสามารถ walk-in ไดเลย เพราะวาท.

ในสวนของการเดนทาง ใหนงเครองบนไปลงทฮานอย Noi Bai International Airport รปแบบการเดนทางจากฮานอยไปซาปาม 2 รปแบบ คอนงรถไฟจากสถานรถไฟฮานอยไป. ตวรถไฟรถทวร ไปซาปา – ด 86 รววของนกทองเทยว 160 ภาพถายของจรง และขอเสนอสดพเศษสำหรบ ฮานอย เวยดนามใน Tripadvisor. เชคตารางเดนรถปละระยะเวลาในการเดนทาง เปรยบเทยบราคาตวรถไฟ รถบส และเทยวบน จองตวไดแลว.

คารถไฟจากฮานอย–ลาวไก 66 us 2355 บาท Day 2. วาจะนงรถโดยสารประจำทาง รถบส รถต หรอรถไฟไปยงซาปา ถา. คาโรงแรม1คน 13 us 46384 บาท.

เชคตารางเดนรถปละระยะเวลาในการเดนทาง เปรยบเทยบราคาตวรถไฟ รถบส และ. ราคาตวโดยสารจาก ฮานอย ซาปา ถกทสดจะมราคาอยท vnd 209000 บาท และราคาสงสดจะอยท รถไฟ บาท กอนการเดนทางทกครงอยาลมวางการเงนให. เดนทางจากฮานอย Hanoi ไปยง ซาปา Sapa ไดอยางสะดวกสบายบนรถไฟตนอนแบบดลกซทเหมาะสำหรบนกเดนทางทกประเภท ไมวาจะมาคนเดยว มาแบบกลม.

ฮานอย-ซาปา เดนทาง วนท 3-6 สงหาคม 2018 คาใชจาย 3 คน 4 วน ราคาตกคน 5718 บาท นาขนบนไดเขยวชอม ทะเลหมอกปกคลม จากการจองตวชวงตนเดอน. หาวธเดนทางไปจาก ซาปาเอกเพรส ฮานอย ไป เบนกอต เอชแอล.

พาเท ยวธรรมชาต ด ป าชายเลน และส องนกในส งคโปร ท Sungei Buloh Wetland Reserve

เท ยวต างประเทศคร งแรก 4 ว น 3 ค น โฮจ ม นห ดาล ต ม ยเน ด วยงบ 5 000 บาท ตอนท 1

ลองส กคร งเท ยวให ครบท Quot หลวงพระบาง Quot เม องมรดกโลก ประเทศลาว

ม กางจ าย ท ส ดแห งนาข นบ นไดเม องเว ยดนาม ความงามของท องนา และฤด กาลก อนเปล ยนส ภาคจบ Pantip

ทร ปก นแหลกในโฮจ ม นห 3 ว น 2 ค น ร ว ว 13 ร าน พร อมราคาค ะ ร าน

Myamnar ป นเจด ย น งรถม า ต อรถไฟ ไปเล นน ำตกก นท เม ย

ไปให หมด ฮานอย จ างอ น ฮาลองเบย ซาปา ฟานซ ป น 8 ว น 7 ค น 1หม น ก เอาอย ฮานอย

11 ของฝากยอดฮ ตต องซ อเม อไปไต หว น

น งรถไฟไปป น งคน Travel Detail Page Chillblog Chillpainai Com Powered By Puzzing

ช ลไปไหน รวม 5 เส นทางภาคเหน อ ท น าข บรถไปเท ยวมากท ส ด

แบกเป เท ยว Singapore ราคาประหย ด 3ว น2ค น งบไม เก น 2500 บาท ไม รวมต วเคร องบ น Pantip

รถไฟไปกระบ 3 ว น 2 ค น งบ 5 000 บาท หาดไร เลย หาด

เว ยดนาม เหน อ ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย ตอน 2 เท ยวซาปา เม องตากอากาศตอนเหน อต ดชายแดนจ นของเว ยดนาม อาร ตตะลอน ไปท กท ท ใจอยากจะไป เว ยดนาม ฮานอย

Cappadocia เห นฟ าด วยบอลล น ก บ ว วเม องท ต องแปลกตา จนล มหายใจ

แบกเป น งรถไฟไปป น ง Penang 2016 Pantip

เ ก า ะ ห ล เ ป ะ Pantip

แบกเป ตะล ย เว ยดนามเหน อ ฮานอย ฮาลองเบย ฮวาล อ ตามก อก ซาปา 7 ว น Pantip ฮานอย

ร ว ว อาหารในย างก ง เม ยนร มา 2016 ต งแต สตร ทฟ ดไปจนถ งร านในห าง Pantip ส ตรอาหาร

ท พ กดอยหลวงเช ยงดาว ไม ได ม แค บ านระเบ ยงดาว นะเธอ พระอาท ตย ตก

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *