รถไฟ ทักษิณารัถย์

Diposting pada

เราออกเดนทางดวยขบวนรถไฟสายทกษณารถย หรอขบวนท 31 เปนรถไฟขบวนใหมทเปดใหบรการมาสกพกใหญแลวคะ แตสำหรบเราเปนครงแรกท. วนท 3 ธค59 ทสถานรถไฟชมทางหาดใหญ จสงขลา ขบวนรถดวนพเศษท 31 ทกษณารถย ซงเปนขบวนรถไฟโดยสารรนใหม เสนทางสายใตกรงเทพฯ.

อ พเดต รถไฟร นใหม ข อม ลท ต องร ก อนจอง ตารางเวลา และราคา พฤศจ กายน

รถไฟตนอนชน 1 บนรถไฟใหม 4 เสนทาง คอ รถไฟทกษณารถย รถไฟอสานมรรคา รถไฟอตราวถ และ.

รถไฟ ทักษิณารัถย์. สำหรบขบวนทกษณารถย จะวงผาน สถานรถไฟหวลำโพง สถานสามเสน สถานบางซอ สถานบางบำหร สถานศาลายา. รถไฟไทย ทกษณารถย รวว thairailwaysสวสดคะ วนนมนจะมารววใหทกๆ. กรงเทพฯ-หาดใหญ-กรงเทพฯ เปดใหบรการ 2 ธค.

ตองการสอบถามขอมลเพมเตม กรณาโทรมาทเบอร 1690 การรถไฟแหงประเทศไทย ตารางเวลาเดนทางรถไฟสายใต. รถไฟขบวนนเปน รถดวนพเศษท 31 ทกษณารถย เดนทางระหวางกรงเทพฯ – หาดใหญ. 59 – 28 กพ.

รถไฟทกษณารถย ยงมความสด ใหม และไดรบการยนยนจากหลายเสยงวาขบวนนวงตรงเวลามากๆ ใครทกำลงจะเดนทางทองเทยวกลองใชบรการ. รถไฟทกษณารถย ใหบรการในเสนทาง คอ หาดใหญ กรงเทพ หาดใหญ มเทยวรถไฟใหบรการทกวน เปนรถนอนปรบอากาศทงขบวน มตวรถไฟ. เลขท 1 ถนนรองเมอง แขวงรองเมอง เขต.

60 ในขบวนรถดวนพเศษ ทกษณารถย ท 3132 กรงเทพ. 2559 ในเสนทางหลก คอ สถานรถไฟหวลำโพง โดยมปลายทางทหาดใหญ เปนรถไฟทให. 3132 เปนขบวนรถดวนพเศษของการรถไฟแหงประเทศไทย ใหบรการผโดยสาร.

การรถไฟแหงประเทศไทย ทดลองจอด รถดวนพเศษทกษณารถย ทสถานบานโปง 1 กยน ถง 29 กพ. ชวงระยะเวลาโปรโมชน เดนทางวนท 2 ธค. รถดวนพเศษทกษณารถย เปดใหบรการเมอวนท 2 ธนวาคม พศ.

59 รถปรบอากาศนงและนอนชนท 2 เตยงบน 855 บาท เตยงลาง 945 บาท. เปดเดนรถวนท 2 ธนวาคม 2559 เทยวไป และ3 ธนวาคม 2559 เทยวกลบ. 2559 ในเสนทางหลก คอ สถานรถไฟหวลำโพง โดยมปลายทางทสถาน.

สวสดเพอน ๆ นกเดนทาง วนนจะมาแนะนำวธการจองตวรถไฟทกษณารถย ผานระบบออนไลน รถไฟขบวนนใหบรการในเสนทาง กรงเทพ หาดใหญ. ขบวนรถดวนพเศษทกษณารถยท 3132 กรงเทพ ชมทางหาดใหญ กรงเทพ. อตราคาบรการ ขบวนรถโดยสารรนใหม 115 คน.

รถดวนพเศษทกษณารถย ทกษณารถย แปลวา ทางเดนสภาคใต. รถดวนพเศษทกษณารถย เปดใหบรการเมอวนท 2 ธนวาคม พศ. ขบวนรถดวนพเศษทกษณารถยท 3132 กรงเทพ ชมทางหาดใหญ กรงเทพ เทยวไป อานลง เทยวกลบ อานขน.

น งรถไฟไป เช ยงใหม ฉบ บร ว วท เท ยว Readme Me ร านอาหาร

อ พเดต รถไฟร นใหม ข อม ลท ต องร ก อนจอง ตารางเวลา และราคา พฤศจ กายน

ร ว วรถไฟต างๆ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *