เวลา รถ บัส ฝาง เชียงใหม่

Diposting pada

รถบส จาก ฝาง เชยงใหม. เปนรถสองแถวสเหลอง เวลาบรการ 1030-1230 น.

รถต สาย 739 ช วงนครศร ธรรมราช ตะก วป า

เชคตารางเดนรถปละระยะเวลาในการเดนทาง เปรยบเทยบราคาตวรถไฟ รถบส และเทยวบน จองตว.

เวลา รถ บัส ฝาง เชียงใหม่. เชยงใหม 900 1200 1600 น. เชยงราย 800 น 1400 น. เสนทางเดนรถ จาก เชยงใหม ไป.

รถโดยสารสสม เชยงใหม -ฝาง เทยวแรก 530 น. ตารางเวลาเดนรถ บขสทวประเทศ สายเหนอ สายอสาน สายใต สายตะวนออก สายตะวนออกเฉยงเหนอ. 63 ตารางเวลารถต vip ตงแต 15 พค.

บรการรถโดยสารจาก ฝาง ไป เชยงใหม ชมความงาม ณ ฝาง อาท ฮโนกแลนด บานญปนเชยงใหม อางเกบนำหวยตงเฒา ทองเทยววถชวตเกษตรกร. – สำหรบเสนทางเชยงใหม – ฝาง รถบสใชเวลาเดนทางประมาณ 3 ชวโมง 20 นาท และ สำหรบเสนทางเชยงใหม – ทาตอน ใชเวลาประมาณ 4 ชวโมง โดยจะมการ. บรษท ยานยนตนครเชยงใหม จำกด 963-4 ถนนสนามกฬา ตำบลศรภม อำเภอเมอง จงหวดเชยงใหม.

เวลาเดนรถ เทยวรถ. ฝาง 830. รถเวยงพงคบส vip 20 ทนง เทยวเวลา เวลาถง และราคาอาจมการเปลยนแปลงได กรณาตรวจสอบกอนเดนทางหากการจราจรตดขด.

เวยงพงคบส ไดเปดบรการเสนทาง กรงเทพฯ-เชยงใหม กบรถมาตรฐานซเปอร วไอพ 20 ทนง ทหรหราราวเฟรสคลาส พรอมฟงชนการ. ตารางเวลาเดนรถเปนรอบปกตทเปดใหบรการทกวน ยงไมรวมรอบเสรม 2. รถบสมาตรฐาน vip ม1ก เสนทางเชยงใหม-เชยงราย จะไมจอดแวะรบผโดยสารระหวางทาง.

หาวธเดนทางไปจาก เชยงใหม ไป เชยงราย. ลำปาง เชยงใหม รถต เชยงราย แมสาย รถต เชยงราย สามเหลยมทองคำ รถต. ตารางเวลาเดนรถบส เรมใหบรการระหวางวนท 15 – 20 พฤษภาคม 2563เชยงใหม ฝาง.

63 บรษทขอสงวนสทธใหบรการเฉพาะผทใสหนากากอนามย. ทก 30 นาท เทยวสดทาย 1730 น. รายชอจดของ FMNB รถบส ตลาดฝางกลยา Fang Kallaya Market ธไทยพาณชย ฝาง Scb Fang ธกรงไทย ฝาง Ktb Fang ฝงตรงขามรพฝาง Opposite Fang Hospital เชยงใหมชยวฒน1991 Chiang Mai Chaiwat 1991 Ltd.

ตารางเวลาชวง covid-19 ตารางเวลารถบสตงแต 8 มย. วนอาทตยมเทยว 1600 น ฝาง 830 1400 น.

รถต สาย 733 นครศร ธรรมราช กระบ

บ ษราค มท วร Budsarakam Tour จองต วรถท วร ออนไลน

รถต สาย 471 ราชบ ร สม ทรสาคร ค วน ำหวาน

รถต สาย 273 ราชส มา บ ร ร มย

รถต สาย 152 เช ยงใหม ลำปาง ด วน

รถต สาย 740 นครศร ธรรมราช พ ทล ง หาดใหญ ค วนครทอง

รถต สาย 596 ช วงแยกขอนแก น ภ เว ยง อ ทยานแห งชาต ภ เว ยง เว ยงเก า

Chiang Mai To Chiang Dao Transit Guide Chiang Mai Guide Bus

รถต สาย 657 นครสวรรค ส โขท ย

ส ราษฎร ธาน เหน อคลอง กระบ

รถต สาย 510 บ ร ร มย ตาพระยา

รถต สาย 318 ชลบ ร ระยอง บ านเพ สายใหม

รถต สาย 477 นครศร ธรรมราช หาดใหญ และ นครศร ฯ สงขลา ว งร วมก บรถม น บ ส ไมโครบ ส

บ ษราค มท วร จองต วรถท วร ออนไลน

รถต สาย 665 นครสวรรค ท งสน น ลานกระบ อ และ นครสวรรค ทรายทองว ฒนา ท งทราย

รถต สาย 675 เช ยงราย ฝาง

น วว ร ยะยานยนต ท วร จองต วรถท วร ออนไลน

รถต ฉะเช งเทรา ชลบ ร

รถต สาย 555 ม กดาหาร นครพนม ว ทยาทรานสปอร ต

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *