พรบ.รถยนต์พ.ศ.2522

Diposting pada

ใหไว ณ วนท 8 พฤษภาคม พศ. กฎหมายไทย – พระราชบญญต พระราชบญญต รถยนต พศ.

2018 File แนวข อสอบ อ พเดท ส งท นท Fileแนวข อสอบ พน กงานข บรถยนต เทศบาลนครเจ าพระยาส รศ กด พฤศจ กายน

๒๕๒๒ เปนปท๓๔ ในรชกาลป จจบน.

พรบ.รถยนต์พ.ศ.2522. เปนปท ในรชกำลปจจบน. 2522 เป นป ท34 ในรชการป จจบน. 2522 เป นป ท 34 ในรชกาลป จจบน.

ใหไวณ วนท๘ พฤษภาคม พศ. ภมพลอดลยเดช ปร. ใหไว ณ วน.

รถยนต พศ2522 รถยนต หมายความวา ตอบ รถสาธารณะ รถยนตบรการ และรถยนตสวนบคคล เรยนขบรถ ทำใบขบข เราจดสอบใหแบบวนเดยวจบรบ. ให ไว ณ วนท18 มกราคม พศ. ใหไว ณ วนท ๑๕ มนาคม พศ.

ให ไว ณ วนท 22 เมษายน พศ. ๒๕๒๒ ซงแก ไขเพมเตมโดยพระราชบ ญญตรถยนต ฉบบท๑๒ พศ. 3 ทว การใชรถยนตบรรทกสวนบคคลทมนำหนกรถไมเกนหนงพนหกรอยกโลกรม เปนรถยนตรนงสวนบคคลเกนเจดคน หรอใชรถยนตนงสวน.

พรบรถยนต พศ2522 วนพธท 07 พฤศจกายน 2012 เวลา 1004 น. ๒๕๔๖ และให ใช ความ ต อไปน แทน. เป นป ท 34.

ใหไว ณ วนท พฤษภำคม พศ. ให ไว ณ วนท 8 พฤษภาคม พศ. พรบควบคมอาคาร พศ2522 อพเดทลาสด ถง ฉบบท 5 พศ.

2522 สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา 1112010. ประกาศใชบงคบพระราชบญญตรถยนต ฉบบท ๑๘ พศ. 2 รถยนตรบจาง ซงไดแกรถยนตรบจางบรรทกคนโดยสารไมเกนเจดคน หรอรถยนตสาธารณะอนนอกจากรถยนตโดยสารประจำทางรถยนตบรการ.

แนวข อสอบสำน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ขท กตำแหน ง แนวข อสอบ น กว เคราะห นโยบายและแผน สำน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข Tell 089 6221173 ค ณป ญญา Add Line Abbook

แนวข อสอบ พน กงานข บรถยนต กรมการขนส งทางบก พร อมเฉลย

แนวข อสอบ สำน กงานสาธารณส ขจ งหว ดเพชรบ รณ ท กตำแหน ง แนวข อสอบ น กโภชนาการ สำน กงานสาธารณส ขจ งหว ดเพชรบ รณ Tel 089 6221173 ค ณป ญญา Add Line Abbookcen

แนวข อสอบ บร ษ ท ขนส ง จำก ด ท กตำแหน ง แนวข อสอบ เจ าหน าท การเด นรถ ระด บ 4 บร ษ ท ขนส ง จำก ด Tel 089 6221173 ค ณป ญญา Add Line Abbookcenter Line Id

แนวข อสอบ กรมขนส งทางบก ท กตำแหน ง แนวข อสอบ ว ศวกรเคร องกลปฏ บ ต การ กรมการขนส งทางบก Tel 089 6221173 ค ณป ญญา Add Line Abbookcenter Line Id แอดไลน ตาม

แนวข อสอบ ผ ช วยว ศวกรโยธา เทศบาลเม องพะเยา พร อมเฉลย

แนวข อสอบ นายช างตรวจสภาพรถปฏ บ ต งาน กรมการขนส งทางบก ต ดต อส งซ อแนวข อสอบ กรมการขนส งทางบก ท โทร 082 8551615 ค ณปาณ สรา Line Id Panisar ราชการ

แนวข อสอบ น กว ชาการขนส งปฏ บ ต การ กรมการขนส งทางบก พร อมเฉลย

หน งส อเตร ยมสอบกรมการขนส งทางบก61

ข อสอบราชการไทยท กตำแหน ง แนวข อสอบ น กว ชาการคอมพ วเตอร กรมธ รก จพล งงาน กระทรวงพล งงาน Tell 089 6221173 ค ณป ญญา Add Line Abbookcenter Line Id แอดไ

แนวข อสอบ คร อ ตราจ างกล มว ชาคอมพ วเตอร สพม เขต4 พร อมเฉลย การเม อง พฤษภาคม ม นาคม

แนวข อสอบ พน กงานข บเคร องจ กรกลขนาดเบา เทศบาลตำบลราไวย พร อมเฉลย

แนวข อสอบ เจ าพน กงานช งตวงว ดปฏ บ ต งาน กรมการค าภายใน พร อมเฉลย

แนวข อสอบกรมว ทยาศาสตร การแพทย ท กตำแหน ง แนวข อสอบ น กว ทยาศาสตร การแพทย ด านเคม กรมว ทยาศาสตร การแพทย Tell 089 6221173 ค ณป ญญา Add น กเทคน คการแพทย

แนวข อสอบ สำน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ท กตำแหน ง แนวข อสอบ ปฏ บ ต งานด านข บรถยนต กองการต อต านการค ามน ษย Tel 089 6221173 ค ณป ญญา Add Line

แนวข อสอบ กรมทางหลวง ท กตำแหน ง แนวข อสอบ นายช างไฟฟ าปฏ บ ต งาน กรมทางหลวง Tell 089 6221173 ค ณป ญญา Add Line Abbookcenter Line Id แอดไลน ตามเบอร โทร

แนวข อสอบ โรงพยาบาลพระศร มหาโพธ ท กตำแหน ง แนวข อสอบ พน กงานช วยเหล อคนไข โรงพยาบาลพระศร มหาโพธ Tell 089 6221173 ค ณป ญญา Add Line Abbookcent ความร

แนวข อสอบ พน กงานข บรถยนต เทศบาลนครเจ าพระยาส รศ กด พร อมเฉลย

แนวข อสอบ พน กงานการเง นและบ ญช ศ นย อำนวยการบร หารจ งหว ดชายแดนภาคใต ศอ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *