เครื่องบิน ชน ตึก เวิลด์เทรด

Diposting pada

รำลก 19 ป วนาศกรรม 911 เครองบนชน เวลดเทรดเซนเตอร ครา 3 พนชวต 5 11 กย. คนททำนายวาตกเวอรเทรดจะถกเครองบนชน กบ สหรฐจะมนายกเปนลก.

สารคด ว นาท แห งหายนะ ผ ก อการร ายจ เคร องบ นชนต กเว ลด เทรดในเหต การณ 9 11 2001 ก ย พากย ไทย ฟ ส กส

บรษท มตชน จำกด มหาชน 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมบานประชานเวศน 1 แขวงลาดยาว เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 โทร 02-589-0020-1.

เครื่องบิน ชน ตึก เวิลด์เทรด. โจรจเครองบนหาคนนำเทยวบนอเมรกนแอรไลน เทยวบนท 11 พงเขาชนกบตกเหนอของเวลดเทรดเซนเตอร 1 wtc และเมอเวลา 903 น. เมอเครองบนไอพนเชงพาณชยทถกแยงชงโดยผกอการรายพงชนตกแฝดนำมนเครองบนประมาณ 10000 แกลลอน 38 กโลลตร ปอนลกไฟขนาดมหมา. ตดตอโฆษณา โทร02-620-6738ตดตามรายงานพเศษตอนอนๆไดท httpprogram.

เมอ 12 กย60 เวบไซต USA Today ยเอสเอ ทเดย รายงานในวาระครบ 16 ปเหตการณวนาศกรรม 911 กลมผกอการรายอลเคดาขบเครองบนพงชนตกเวลดเทรด. 2544 ปน 2556 ครบรอบ 13 ป ตกเวลดเทรดเซนเตอร ถลม และวนนเราพายอนหลง. วนาทแหงหายนะ ผกอการรายจเครองบนชนตกเวลดเทรดในเหตการณ 911 กย.

โจรจเครองบนหาคนนำเทยวบนอเมรกนแอรไลน เทยวบนท 11 พงเขาชนกบตกเหนอของเวลดเทรดเซนเตอร 1 wtc และเมอเวลา 903 น. เหตวนาศกรรม 11 กนยายน 2001 หรอทเรารจกในชอ 911 เปนการโจมตแบบพลชพทางอากาศของผกอการรายทเรยกตวเองวา กลมอลกออดะฮจำนวน 19. ตกเวลดเทรดเซนเตอร ถลม หรอเหตการณ 911 เกดขนเมอ พศ.

ภาพขาวเหตการณนถกนำเสนออยางรวดเรว ทงสอและกลองทมอยทวเมอง หนไปเกบภาพยงจดหมายเดยวกน คอ ตกเวลดเทรด แตวายง. สองสายการบนชอดง อเมรกน เเอรไลน เเละ ยไนเตด เเอรไลน ตกลงจายเงนชดเชยกวา 951 ลานดอลลารสหรฐ ใหเเกเจาของตกเวลดเทรด. โจรจเครองบนหาคนนำเทยวบนอเมรกนแอรไลน เทยวบนท 11 พงเขาชนกบตกเหนอของเวลดเทรดเซนเตอร 1 wtc และเมอเวลา 903 น.

2001 ไดมการปลนเครองบนพาณชยและพงเขาชนอาคารแฝดซงไดแก อเมรกน แอรไลน เทยวบนท 11 ชนอาคารเวลดเทรด. ผกอการรายไดจเครองบนลำท 3 พงชนอาคารเพนตากอน ซงเปนท. ยอนกลบไปเมอวนท 11 กนยายน 2544 เกดการจเครองบนชน ตกเวลดเทรดเซนเตอร นวยอรก สหรฐอเมรกา ทำใหม.

ตกเวลดเทรดเซนเตอร ถลม ยงจำไดไหมวนนเมอ 17 ปทแลว ชวงเวลาททกคนกำลงเรมตนวนใหม หลายชวตกำลงเรยนหนงสอหรอแยก. เมอวนท 11 กนยายน คศ. Tnn24 พายอนไปดภาพเหตการณนาทระทก เมอเครองบน 2 ลำ พงชนอาคาร.

17 ปแลว กบเหตการณตกเวลดเทรดเซนเตอร.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *