รถไฟ งดเดินรถ

Diposting pada

และเมอวนท 8 มกราคม 2564 การรถไฟฯ ประกาศงดเดนขบวนรถทองเทยว จำนวน 12 ขบวน ตงแตวนท 9 มกราคม 2564 และขบวนรถเชงพาณชย จำนวน 30 ขบวน ตงแต. งดใหบรการขบวนรถธรรมดา ขบวนรถทองถน และขบวนรถชานเมองทไมไดวงใหบรการในชวโมง.

Dotproperty Group ร กตลาด Private Event เป ดต วด วย New Zealand Immigration Private Event Seminar

2564 วนท 27 กพ.

รถไฟ งดเดินรถ. รถไฟ เพมเดนรถชานเมอง 14 ขบวน รบผอนปรนมาตรการ วนเสาร ท 27 กมภาพนธ พศ. การรถไฟฯ ประกาศปรบการใหบรการรถเชงสงคมเปนการชวคราว เนนทไมไดวงใน. การรถไฟแหงประเทศไทย ปรบการเดนรถสอดคลองกบแนวปฏบตสกดโควดของ ศบค งดเดนรถไฟขบวนรถเชงสงคม ทไมไดวงใหบรการในชวโมงเรง.

การรถไฟ งดเดนรถ จำนวน 42 ขบวน ปองกนโควด เปดใหผโดยสารนำตวมารบเงนคนไดเตมราคาทสถานทวประเทศ. การรถไฟประกาศงดเดนขบวนรถทองเทยว-เชงพาณชย 42 ขบวน ตงแต 9 มค-28 กพ64 เลยงการเดนทางชวงโควด-19 สามารถคนเงนตวโดยสารไดเตมราคา นาย. ประกาศงดเดนรถไฟ 42 ขบวนทวไทย ทงขบวนรถทองเทยว-รถเชงพาณชยทวไทย เรม 9 มคน ปองกนโควดแพรระบาด เปดใหผโดยสารนำตวมา.

รถไฟงดเดนรถทองเทยว 12 ขบวน – รถเชงพาณชย 30 ขบวน เรม 9 มค. ประกาศงดเดนรถไฟ 57 ขบวน ทไมไดวงใหบรการชวโมงเรงดวน หวงสกด โควด. การรถไฟ งดเดนรถ จำนวน 42 ขบวน ปองกนโควด เปดใหผโดยสาร.

การรถไฟฯ เพมการใหบรการเดนรถชานเมอง 14 ขบวน รองรบการผอนปรนมาตรการเฝาระวงการแพรระบาดเชอไวรสโควด เรม 1 มค. 28 กพ64 เลยงโควด-19 ผดสรบเงนคาตวคนเตมราคาทกสถานทวประเทศ. เชคทน การรถไฟฯงดเดนรถธรรมดา-ทองถน-ชานเมอง 57 ขบวนคมโควด เรม 26 มคน.

การรถไฟแหงประเทศไทย รฟท งดเดนขบวนรถทองเทยว และรถเชงพาณชย รวม 42 ขบวน ใครจองตวไวแลว ขอคนเงนคาตวโดยสารไดเตมราคา. นายนรฒ มณพนธ ผวาการรถไฟ. การรถไฟแหงประเทศไทย งดเดนขบวนรถ 42 ขบวน การรถไฟแหงประเทศไทย ประกาศ.

รถไฟ ประกาศงดเดนรถทองเทยว-เชงพาณชย 42 ขบวน ลดการเดนทางชวงโควด-19 ผโดยสารตดตอคนตวไดเตมราคา. การรถไฟฯงดเดนรถ 57 ขบวนทวประเทศ สกดโควดระบาด เรม 26 มคน Nation TV 2512564. การรถไฟ งดเดนรถ จำนวน 42 ขบวน ปองกนโควด เปดใหผโดยสารนำตวมารบเงนคนไดเตมราคาทสถานทวประเทศ นายนรฒ มณพนธ ผวาการรถไฟ.

รฟทงดรถเดนรถทองถน-ชานเมอง รวม 57 ขบวน ตงแต 26 มค. เนองจากสถานการณโควด19 รถไฟประกาศหยดเดนขบวน โดยงดเดนขบวนรถทองเทยวและขบวนรถเชงพาณชย เพอหลกเลยงการเดนทางตามนโยบาย ศบค.

เช กก อน การรถไฟแห งประเทศไทย งดเด นรถข ามจ งหว ด ใน 14 ขบวนท วประเทศ น ำตก

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *