เครื่องบินโบอิ้ง787-9

Diposting pada

ระบบเรยกชอเครองบนของโบอง สำหรบเครองบนพาณชย เรมจากชอตนแบบของเครองบน เชน 747 แลวตามดวยขดและ. บรษท โบอง Boeing Co และ บรษท เอเอนเอ โฮลดงส ANA Holdings ประกาศการตดสนใจสงซอเครองบนรน 787 ดรมไลเนอร ของสายการบนสญชาตญปนมาก.

Seat Map And Seating Chart Ana Boeing 787 9 Dreamliner Layout 246 Seats

บรษทโบอง ซงเปนยกษใหญดานการบนของสหรฐไดสงมอบเครองบนโบอง 787-9 Dreamliner ลำท 6 ใหกบสายการบนจนเหยา แอรไลนของจนเมอวานน.

เครื่องบินโบอิ้ง787-9. ไดมโอกาสไปรบ Boeing 787-9 รนใหมลำแรกของ การบนไทย ทะเบยน HS-TWA นามพระราชทาน พฒนานคม แถมยงเปนทนง Royal Silk Class หรอ Business Class. รววเครองบนบนการบนไทยกนมาครบทกแบบแลว แตวนนผมจะพดถง Boeing 787-8 Dreamliner ซงถอวาเปนเครองบนรนทไฮเทคทสด ของฝงบนการบนไทย. คนรกเครองบนคงลนเจอกบเครองบนลำใหมของการบนไทย ทมกำหนดจะมาชวงกลางเดอน กยน มาทำความรจกกบลำลาสดกบ โบอง 787-9 โดย.

เครองบน Boeing 787-8 788 สำหรบรายละเอยดเพมเตมเกยวกบทนง โปรดไปท หนาบรการในเทยวบน และเลอกประเภทของชนโดยสารและเครองบน. ในหนาน ทานจะพบขอมลแผนผงทนงบนเครองบน Boeing 787-9 789 สำหรบรายละเอยดเพมเตมเกยวกบทนง โปรดไปทหนา บรการในเทยวบน และ. เรามโบอง 787-9 ในกองบนของเราจำนวน 13 ลำ ดรมไลเนอร ไดชอเลนมาจากการแขงขนระดบโลกทโบองจดในป 2003 ในป 2015 เราไดเพมเครองบน.

พธการสงมอบเครองบน Boeing 787-9 Dreamliner ของการบนไทยรอบน ไดรบเกยรตจาก นายอารพงศ ภชอม ประธานกรรมการ และ นางอษณย แสงสงแกว รกษาการ. บรษท การบนไทย จำกด มหาชน รบมอบเครองบนโบอง 787-9 ดรมไลเนอร ลำท 2 นามพระราชทาน พรหมบร เขาประจำฝงบนของการบนไทย โดยม นายอาร. สงคโปรแอรไลนเปนสายการบนแรกทใหบรการเครองบนโบอง 787-10 ดรมไลเนอรแบบใหม.

เครองบนดรมไลเนอรรน 787-8 ซงเปนรนทสนทสดไดเรมทำการบนครงแรกเมอเดอนธนวาคม คศ. สวสดครบทานผอานทกทาน เมอวนท 19 กนยายน 2017 ผมไดรบโอกาสจากการบนไทย ใหเขาไปชมเครองบน Boeing 787-9 ลำใหมลาสดทเพงรบมอบมาสด ๆ. 2009 และรน 787-9 ซงมพสยการบนไกลกวา.

เราไดรบเครองบนโบอง 787-10 เครองแรกทมชอวา Oranjebloesem กอนวนเกดครบ 100 ปของเรา 100 วนพอด นนเปน Dreamliner ประเภทท 2 ทเขารวมกองบนของ. การสรางเครองบน Boeing 787 สงมอบใหกบสายการบนไทย. Boeing 787 เครองบนโดยสารขนาดใหญทสดในโลกออกแบบและผลตโดย Boeing Commercial Airplanes ปจจบนไดผลตออกมาจำนวน 3 เวอรชนดวยกน โดยรน 787 Dreamliner เปนรน.

สมผสประสบการณการเดนทางใน Prestige Class ชนธรกจ ดวยเทยวบนของ Korean Air บนเครองบนโบอง 787-9.

Boeing 787 9 Dreamliner Air France Aviation Photo 4260541 Airliners Net Boeing 787 9 Dreamliner Boeing 787 Air France

Boeing 787 9 Dreamliner Air France Aviation Photo 4301735 Airliners Net Boeing 787 9 Dreamliner Boeing 787 Air France

Boeing 787 9 Dreamliner All Nippon Airways Ana Aviation Photo 4762315 Airliners Net Aviationcraft Boeing 787 9 Dreamliner Boeing 787 Boeing

Photos Boeing 787 9 Dreamliner Aircraft Pictures Airliners Net Boeing 787 Boeing 787 9 Dreamliner Boeing

A Tour Of American Airlines Boeing 787 9 Dreamliner Boeing 787 9 Dreamliner Boeing 787 American Airlines

Pin On Aviation Only B787s

Turkish Airlines New Business Class Seat For Boeing 787 Airbus A350 Australian Business Traveller

Boeing 787 9 Dreamliner Shanghai Airlines Aviation Photo 5187749 Airliners Net Shanghai Airlines Boeing 787 9 Dreamliner Boeing 787

Boeing 787 9 Dreamliner Norwegian Air Shuttle Aviation Photo 2834055 Boeing 787 9 Dreamliner Norwegian Air Boeing 787

A Tour Of American Airlines Boeing 787 9 Dreamliner American Airlines Boeing 787 Dreamliner Boeing 787

Boeing 787 9 Dreamliner El Al Israel Airlines Aviation Photo 4477617 Airliners Net Boeing 787 Boeing Boeing 787 Dreamliner

Boeing 787 8 Boeing 787 9 Boeing 787 10

Boeing 787 9 Dreamliner Etihad Airways Aviation Photo 4996767 Airliners Net Boeing 787 Boeing 787 9 Dreamliner Aviation

Boeing 787 9 Dreamliner Interior Air Travel Aircraft Interiors Boeing 787 9 Dreamliner

Boeing 787 9 Dreamliner Untitled Aviation Photo Boeing 787 9 Dreamliner Boeing 787 Boeing

Boeing 787 9 Boeing 787 Boeing Blueprints

Photos Boeing 787 9 Dreamliner Aircraft Pictures Boeing 787 9 Dreamliner Boeing 787 Aircraft Interiors

Boeing 787 9 Dreamliner Norwegian Air Shuttle Aviation Photo 4942599 Airliners Net Norwegian Air Boeing 787 Boeing 787 9 Dreamliner

G Zbkb British Airways Boeing 787 9 Dreamliner Boeing 787 9 Dreamliner British Airways Boeing 787

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *