รถยนต์ คําราชาศัพท์

Diposting pada

Garage อานวา การาจ แปลวา อซอมรถ โรงรถ. คำราชาศพท หมายความวา ศพทหลวง ศพทราชการ และหมายรวมถงคำสภาพซงนำมาใชใหถกตองตามชนหรอฐานะของบคคล บคคลผท.

สน ก ความร สาราน กรม พจนาน กรม สาราน กรมเสร รวมบทความ คำศ พท คำแปล แปลภาษา หาข อม ลความร บทความ ความร

2017 – สำรวจบอรด ศพทอะไหลรถยนต ของ บรการซอมรถยนต.

รถยนต์ คําราชาศัพท์. คนหาคำศพท รถยนต แปล ไทย-ไทย ราชบณฑตยสถาน แปลภาษาได. บทเรยนส าเรจรป เรอง คาราชาศพท วชาภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ ชนมธยมศกษาป ท ๒ ส าอาง ภ กร กล มสาระการเรยนร ภาษาไทย โรงเรยน. หนงสอคำศพทภาษาองกฤษเรยกชอสวนประกอบของรถ พรอมแยกสคำศพท รปภาพประกอบสวยๆ ชวยเดกๆเรยนรภาษาองกฤษไดเรวขนมาก.

ขอบพระทย เปนคำทปรากฏบอยมากๆ ในคำทใชเปนราชาศพทแทนคำวา ขอบใจ-ขอบคณ ขอบพระคณ ทไทยเราใชบอยมากในบทพากยภาพยนตร บทละคร. พระเจา ความหมาย หว ศรษะ ของพระมหากษตรย พระเศยร. คำราชาศพท หมวดกรยา ประกอบไปดวย ชำระพระหตถ ความหมาย ลางมอ.

ขอสอบเรอง ราชาศพท แชรไปไดบญ เครดต. คำราชาศพท Add to my workbooks 0 Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroom. คำราชาศพทมรากศพทมาจากขอใด answer choices ภาษาบาล-สนสกฤต.

ผม — พระเกศา ไหปลารา — พระรากขวญ หนาผาก — พระนลาฎ ทอง — พระอทร หลง — พระขนอง. คำราชาศพท คอ คำสภาพทใชใหเหมาะสมกบฐานะของบคคล. รวมคาราชาศพทหมวดตาง ๆ ทควรรมอะไรบาง ตามไปด คำราชาศพทหมวดตาง ๆ.

คำศพทภาษาองกฤษ อซอมรถยนต และ สวนประกอบรถยนต ภาษาองกฤษ พรอมคำอาน คำแปล. ทรงถาม ตรสถาม ความหมาย ถาม. ฟน ภาพถาย ภาพวาด ภาพเขยนสนำมน ภาพเหมอน มงกฎ มนสมอง มดสองคม มดเจยนหมาก มดโกน.

๑๙๐๕ เก บไว ในความทรงจำ ร กพ อ ไม ม ว นพอเพ ยง ว นเทจ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *