เฟรม ตรงไหนครบ ทบอกวา ตวนไซด 145 16 18 นว 2. คนหาสนคา เปรยบเทยบราคา สนคาขายด สนคามาแรง จกรยานเดก skillmax ลอ 12 นว 55กก ทสดของความเบา […]

กควรใชเฟรมขนาด 16 นว บางยหอกมการเปลยนขนาดลอใหสอดคลองกบขนาดเฟรม เชน Trek Marin ป 2015 ใชขนาดตามตารางดานลางน. จกรยานสไตรเดอรรน 14x ลอขนาด 14 นว ออกแบบมาเพอเดกวย 3 – 7 ขวบ […]