สำหรบคนทมความฝนอยากมเครองบนสวนตวสกลำ หรอ เวลาชมภาพยนตรแลวเหนวาคนธรรมดาๆหากแตทำธรกจจนรวยในระดบหนงแลวทำยงไงถง. ปจจบนการบนไทยมเครองบนททงหมด 104 ลำ เพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปทแลว 9 ลำ โดยมจำนวนผโดยสารทงสน 625 ลานคน และจากขอมล. ฝ งบ นผาดแผลง เรด แอร โร ของกองท […]