ประกาศขายโรงงานใหบจน-เลยออฟพนงราว 1500 คน ยนยนพรอมจายชดเชยมากกวากมแรงงานไทยกำหนด. General Motors ปดฉาก เชฟโรเลต ในไทย. ว นป ยมหาราช ตรงก บ ว นท 23 ต ลาคม ของท […]