เคาทเตอร ชน 1 สถานรถไฟเชยงใหม ถนนเจรญเมอง ตำบลวดเกต อำเภอ. รถกำลงดเซลรางปรบอากาศไมมหองขบ กซมป รน เอทอาร เฉพาะขบวนรถดวนสายอสานขบวนท 7174 7372 7776 7578. รถไฟความเร วส ง ค […]