ตวอยางกฎมายทสงเสรมการใชรถยนตไฟฟา เชน สหรฐซงมกฎหมายและนโยบายสงเสรมการใชรถยนตไฟฟา ผทซอรถยนตไฟฟาจะมสทธ. จองรถไดทาง รถยนตไฟฟา SCP Motor. Mitsubishi Pajero ม อสอง ม ตซ บ ช ปาเจโร ม อสอง ฟร […]

จกรยานไฟฟาหรอจะใหเรยกอยางวา E-Bike มนเปนจกรยานท. ขอความรหนอยครบ วาจกรยานไฟฟาลวนทถอดบนไดปนออก หรอบนไดปนใชไมได ผดกฎหมายจราจรหรอกฎหมายอนๆของบานเราหรอไมครบ. ราคาๆ ช ดซ อมไดร ฟกอล ฟ เต นท ซ อมต กอล ฟ ตาข […]

ความเรวทจำกดตามกฎหมายคอ 60 กโลเมตรตอ. ใครทเคยขบรถเทยวในญปนคงเคยสงสยวา ทำไม ปายทะเบยนรถยนต ของญปนถงมหลายสจง ทงขาว เขยว เหลอง ดำ แถมสตวอกษรบนปายก. Emperor Import Car แนะนำม น คาร Honda N […]

Etran ไทยแลนด สตารทอพเลอดใหมแหงวงการยานยนต รกเปดตวธรกจใหมสรางสรรคผลตภณฑและบรการเพอการขนสงสาธารณะในทกรปแบบ ทเปน. ความคบหนาลาสดได ประกาศความรวมมอทางธรกจกบ วเอสท อซเอส ประเทศไทย เพอรวมกนรกตลาดและจดจำหนายผานดลเลอรของบรษทท. จ ดส งฟร Battery Tester เคร องว ดแบตเตอร ร […]