คอรดเพลง จดหมายถงพอ – อด ฟตบาท คอรดเพลงงายๆ เพลงไทย เพลงสากล เพลงลกทง เพลงเพอชวต เนอเพลง คอรดเพลงใหมๆ คอรดเพลงลาสด. เพลง – คอรดเพลง – เนอเพลง – ฟงเพลง […]

ญปนชอคณ ฮเดก โมร มารวมเลนเบสกตาร ตอมากไดเปนผบนทกเสยง และ Arrange. Bm 4 times Fm A Bm Fm Bm A อานคำบรรยายจดหมายถงพอ Bm Fm หนยงรอวนพอกลบบาน […]