และกลมไอคอน สยาม ระยะรวม 28 กโลเมตร 4 สถาน แบงออกเปน 2 เฟส โดยเฟสแรกระยะทาง 18 กโลเมตร จากสถานกรงธนบร เชอม bts มงหนาสถานคลองสาน. อยถนนเฉลมกรง จะไปรถไฟฟา bts […]