โดยเรอประมง 3 ลำประกอบดวย เรอ กนาวามงคลชย 1 กนาวามงคลชย 8 และกนาวา 19 ทสามารถยดไดตงแตวนท 20 มกราคมทผานมา หลงพบกระทำความผดฐาน. สำนกงานปองกนและปราบปรามการฟอกเงน เปดขายทอดตลาดทรพยสนครงท 142560 ขายเรอกลประมงทะเลลก 2 ลำ […]