ยทธนาวมดเวย Battle of Midway การตอสระหวางกองเรอบรรทกเครองบนญปนและสหรฐอเมรกา ความพยายามของญปนเพอแกไขขอผดพลาดจากการ. Su-57 เปนเครองบนรบรสเซยแบบ Stealth รนใหมลาสด โดยมการแผนแบบเพอทดแทนเครองบนรบ MiG-29 และ Su-27 และถกมองวาเปนคตอสของ F-22 Raptor การพฒนา. แฉ ความจร […]