ใครหลาย ๆ คนอาจจะเคยไดยน คำวา ตรวจสภาพรถยนตประจำป หรอ ตรวจสภาพรถยนต ตรอ กนใชไหมครบ แลวรกนรเปลาวาคออะไร แลวรถของเรา. ปใหมนตองไปตรวจสภาพรถหรอยงคะ 31 มกรา 58 ครบ 7 พอด หรอวายางเขา ป […]