ทงน จากปจจบนรถยนตไฟฟาดดแปลง ระยะท 2 นเปนรถยนตยหอ Nissan Almera ซงถอเปนรถยนตไฟฟาดดแปลงตนแบบคนท 1 ในโครงการจากจำนวน. บนมรถยนตไฟฟาวงบนถนนมากขนกวาเดม เนองจากคนสวนใหญตนตวเรองมลภาวะทางอากาศ ซงรวมไปถงปญหาฝน pm 25 แตตดปญหาทรถยนต. เจาะล ก โหลดแนวข อสอบ […]