2การลดจำนวนหกเงนเดอนเหลอ 10 บาท ตอคนตอเดอน ใหผกยมทกรายในกลมหนวยงานเอกชน ทำไมกลมราชการและรฐ ถงไมไดลดจำนวนเงนหก. ชแจงกรณทมผแสดงความไมเหนดวย หลงกองทนออกหนงสอแจงภาคเอกชน หกเงนเดอนพนกงานทกยมเงน และนำสงเงนชำระคนกองทน. ป กพ นโดย Pol Udomvittayanukul ใน คอร ดเพลง แนวเพลง […]

กยศ 4 วธเชกหนกยศ งายๆวธการตรวจสอบยอดหนกองทนกยมเพอการศกษา. เปด 4 วธเชกหน กยศ. แม ก กา ไม ผ นฯ อ กษรไทย ลาสดป 2563 เชคหนแบบใหม เชคยอด […]

ตวอยางโปรแกรมคานวณ กยศ ไมจายหน 2 ป 1 คางป 63 ยอดเงนตนคงเหลอ 11611954 บาท ดอกเบยคางชำระ 116120 บาท เงนตนคางชำระ 1290870 บาท เบยปรบ 96815 บาท. […]

ก การตดตามทวงถามหนจะตองไมรบกวนลกหนจนเกนไป เชน วน เวลา ความถ ในการตดตามทวงถาม ตองตดตาม ตามหลกเกณฑทกฎหมายกำหนด. การขอผอนผนการชำระเงนคนกองทน ขอ 2 มรายไดไมเกน 8008 บาท ตอเดอนคลก. แม ก กา ไม […]