เมอคนแตละกรปเลอด อานหนงสอ เรยนร การแสดงออก และ. มาดกนวา กรปเลอด a ab b o นนแสดงพฤตกรรมตางกนอยางไรในกรณตางๆ. น ส ยของแต ละ กร ปเล อด เวลาโกรธจ […]