KPH Apartment เรวดซอย 9 นนทบร ใกลรถไฟฟาสายสมวง สถานศนยราชการนนทบร สถานกระทรวงสาธารณสข ซเรวด 9 ถเรวด ตลาดขวญ เมอง. รวมโครงการคอนโดตดรถไฟฟาสายสมวง บางใหญ-บางซอ-ราษฎรบรณะ โครงการบานเดยวใกลรถไฟฟาสายสมวง บางใหญ-บางซอ-ราษฎรบรณะ ทนา. ร ว […]

กระทรวงสาธารณสข รายงานสถานการณความคบหนาโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 ประจำวนท 2 มนาคม 2564 เวลา 1100 น. พบอสงหาฯ 534 แหงสำหรบ ขายบาน ใกล กระทรวงสาธารณสข. ราคาท ด นแนวรถไฟฟ าส […]